Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOBP Z 10 4XT česky
Garant předmětu:
Petr Písařík
Přednášející:
Petr Písařík
Cvičící:
Aneta Buchtelová, Jaromír Doležal, Monika Donevová, Martin Fůs, Jakub Hlaváček, Iva Klimešová, Jakub Král, Ján Lešták, Lenka Lhotská, Jiří Michálek, Petr Písařík, Šárka Pitrová, Ondřej Policar, Jana Urzová, Leontýna Varvařovská, Veronika Vymětalová, Markéta Žáková
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Práce studenta pod vedením vedoucího a případného konzultanta na zadaném tématu BP, s využitím znalostí a dovedností z předchozích předmětů a ve vyhrazeném čase.

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

Student je schopen zpracovat zadané téma v definované formální úpravě, v definovaném čase a je schopen pracovat pod vedením vedoucího BP a též v týmu.

Student je schopen využít poznatků, znalostí a dovedností z předchozích předmětů pro řešení zadaného problému. Jedná se o bakalářskou práci, která se obhajuje před komisí pro SZZ. Tato práce je hodnocena vedoucím a oponentem podle klasifikační stupnice ECTS. Následně jsou tato hodnocení a výsledek státní závěrečné zkoušky z tematických okruhů zahrnuty do jednoho výsledného hodnocení.

Požadavky:

1)Student odevzdá podle zveřejněných závazných pokynů zpracovanou bakalářskou práci v daném termínu, a to vedoucímu práce. Vedoucí práce ověří původnost práce, formální soulad se zadáním a splnění formálních požadavků na zpracování včetně pravidel pro bibliografické citace. Pokud to bakalářská práce splňuje, může student obdržet zápočet.

2)Odevzdaný text BP dle metodiky pro BP: odevzdání dvou výtisků tištěné verze (na sekretariát katedry) a elektronické verze do systému PROJECTS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]TICHÁ, L, CIVÍNOVÁ, Z., MORYSKOVÁ, M., TRTÍKOVÁ, I., NĚMEČKOVÁ, L. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

[2]MURRAY, R. How to write a thesis. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2011. Open UP study skills. ISBN: 9780335244294.

Doporučená literatura:

[1]BEDŘICHOVÁ, J., HORNÝ, S. Počítačová typografie a sazba. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN:978-80-245-1946-3.

[2]OLŠÁK, P. TEX pro pragmatiky: TEX - plainTEX - CSplain - OPmac. Brno: CSTUG, 2016. ISBN: 978-80-901950-1-1.

[3]ŠIROKÝ, J. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN: 978-80-7502-340-7.

[4]MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. Akademická příručka. 3. vyd. Martin: Osveta, c2013. ISBN: 978-80-8063-392-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6476406.html