Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Optické pomůcky a asistivní technologie pro osoby se zrakovým postižením

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOOPAT Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Stupně postižení - slabozrakost, těžce slabý zrak, praktická nevidomost, úplná nevidomost. Možnosti kompenzace těžších zrakovýchvad. Druhy kompenzačních pomůcek. Optické kompenzační pomůcky do blízka (hyperkorekce, lupy, hyperokulární čočky, předsádky)a do dálky (dalekohledy - na základě Galileiho a Keplerova systému). Elektronické kompenzační pomůcky a asistivní technologie (kamerové lupy, digitální čtecí zařízení, mobilní pomůcky). Systém předpisování speciálních optických pomůcek a Způsob jejich úhrady SOP zdravotními pojišťovnami, legislativa pro úhradu elektronických pomůcek a AT, diagnostika a výběr optimálních pomůcek.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1)80% účast na cvičeních, průběžná základní znalost probírané problematiky

Požadavky zkoušky:

1)Prokázání znalosti probírané látky jak na cvičeních, tak i na přednáškách.

2)Závěrečný test s doplňujícími ústními dotazy dle standartní klasifikační stupnice ČVUT známkami A-F.

Osnova přednášek:

1)Poruchy zraku a jejich klasifikace (Rozdíl mezi zrakovým onemocněním a postižením, Klasifikace zrakového postižení podle WHO a její využití, Nejčastější oční vady v ČR a jejich důsledky na funkční vidění)

2)Optické pomůcky (Pomůcky do blízka, Pomůcky do dálky, Kepplerovy a Galileiho systémy, Osvětlení a slabozrakost, Kontrast)

3)Asistivní technologie pro osoby se zrakovým postižením (Neoptické pomůcky pro zrakovou práci, Kamerové lupy, Digitální lupy, Digitální čtecí zařízení, Využití mobilních zařízení)

4)Funkční diagnostika a doporučování vhodných pomůcek a asistivních technologií (Kontakt s osobou s těžkým zrakovým postižením, Principy práce s člověkem s těžkým zrakovým postižením, Zásady diagnostiky nejvhodnější pomůcky)

5)Zraková terapie a související služby (Stimulace zraku, Reedukace zraku, Zlepšení funkčního vidění při různých vadách, Nácvik excentrického vidění)

6)Legislativa při pořizování pomůcek a asistivních technologií (Způsob získávání a financování optických pomůcek, Způsob získávání a financování neoptických pomůcek, Pomůcky pro podporu vzdělávání a možnosti jejich financování)

7)Širší aspekty zrakového postižení (Možné důsledky zrakového postižení do oblasti komunikace a práce s informacemi a možnosti jejich kompenzace, Možné důsledky zrakového postižení do oblasti pracovního uplatnění a volnočasových aktivit a možnosti jejich kompenzace, Možné důsledky zrakového postižení do oblasti samostatnosti a sociálního fungování a možnosti jejich kompenzace)

Osnova cvičení:

1)Stupně zrakového postižení

2)Druhy kompenzačních pomůcek

3)Možnosti kompenzace těžších zrakových vad využitím pomůcek a asistivních technologií

4)Diagnostika a výběr optických i neoptických pomůcek

5)Zraková stimulace a reedukace zraku

6)Legislativa v praxi – kazuistiky z oblasti získávání kompenzačních pomůcek a využití asistivních technologií

7)Další důsledky zrakového postižení a možnosti jejich kompenzace – kazuistiky, příklady dobré praxe, náměty

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]KUCHYNKA, P. a kol. Oční lékařství. Grada Publishing, 2 vyd., Praha 2016. ISBN: 978-80-247-5079-8.

[2]KUCHYNKA, P. Trendy soudobé oftalmologie (svazek 1). Praha: Galén, 2000. ISBN: 8072620436.

[3]ROZSÍVAL, P. Trendy soudobé oftalmologie (svazek 11). Praha: Galén, 2018. ISBN: 9788074923777.

[4]MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha: Triton, 2004. ISBN: 80-7254-476-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6476006.html