Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Prodejní dovednosti a vedení zaměstnanců

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOPVZ KZ 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

V předmětu bude studentům představen prodejní proces s akcentem na konstruktivní komunikaci, typologii chování a teorii potřeb. V oblasti vedení lidí bude výuka zaměřena na základní styly vedení, manažerské nástroje a efektivní plánování.

Požadavky:

[1]GRETZ, K.F., ROZDECK, S.R. Psychologie prodeje. Přeložil ELMAN, J. Praha: Victoria Publishing, 1992. 312 s. ISBN: 80-85605-03-1.

[2]RADCLIFFE, S. Leadership: lídrem jednoduše a přirozeně. Praha: Grada, 2012. 176 s. ISBN: 978-80-247-4163-5.

[3]FILIPOVÁ, A. Umění prodávat. 3., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. 184 s. ISBN: 978-80-247-3511-5.

Osnova přednášek:

1)Role prodejce jako konzultanta

2)Komunikační dovednosti, formy komunikace, nonverbální komunikace

3)Dotazování, typy otázek, konstruktivní komunikace

4)Typologie chování - využití v kontaktu se zákazníkem a v pracovním kolektivu

5)Asertivita, asertivní techniky

6)Potřeby a jejich uspokojování

7)Sebeprezentace, sebeprezentační strategie

8)Fáze prodejního procesu - první kontakt, analýza, argumentace, rozhodování

9)Zvládání námitek, reklamace, komunikace via e-mail, via telefon

10)Manipulující a agresivní klient

11)Přijímání nového zaměstnance, přijímací pohovor, zaškolení

12)Styly vedení zaměstnanců. Motivace. Autorita a kolegialita

13)Manažerské nástroje, zpětná vazba. Stanovení cíle (SMART metoda)

14)Trénink komunikace, trénink vedení lidí

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1)Seminární práce na téma zadané v úvodu výuky předmětu (je podmínkou k připuštění k písemnému testu

2)Písemný test (tematické okruhy odpovídají osnově přednášek, pro absolvování předmětu je třeba dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti v testu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6475906.html