Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Branch Project

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E352122 KZ 4 0P+4C+0L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Specializace výrobní technika:

První část je zaměřená na konstrukční zpracování úloh z aktuální firemní praxe. Studenti se musí zorientovat v zadané problematice a formou týmové práce problém zvládnout. Druhá část je zaměřena na návrh konstrukčních uzlů obráběcího stroje (např. kolíbka, frézovací hlava, svěšování pinoly). Cílem je vytvořit podle zadaných parametrů reálný konstrukční uzel obráběcího stroje se všemi návrhovými výpočty a výkresovou dokumentací ve formě návrhového výkresu. Obě části probíhají souběžně.

• Zadání jednotlivých úloh řešitelským týmům (skupinám).

• Rešerše dané problematiky.

• Detailní seznámení se s podstatou řešeného úkolu.

• Vlastní návrhy řešení, důraz na inovativní řešení.

• Výběr a rozpracování optimální varianty.

• Vypracování výpočtové části.

• Vypracování konstrukční dokumentace.

• Vypracování závěrečné zprávy.

Specializace robotika:

Projekt se skládá jednak ze skupiny cvičení spočívající v implementaci a ověření pokročilých postupů řízení robotů: kalibrace robota s různou složitostí kinematického modelu, dynamická kompenzace vypočtenými momenty.

• Zadání referátu.

• Idealizovaný a zobecněný kinematický model.

• Naprogramování kalibrační trajektorie.

• Kalibrační měření.

• Kalibrace idealizovaného a zobecněého kinematického modelu.

• Ověření vlivu kalibrace na přesnost polohování robota.

• Modifikace řízení robota pro kompenzaci tíhových deformací.

• Implementace modifikovaného řízení robota.

• Ověření vlivu kompenzace tíhy na přesnost robota.

• Modifikace řízení robota vypočtenými momenty.

• Implementace modifikovaného řízení robota a experimenty.

• Dokončení referátu.

• Prezentace referátu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

LEINVEBER, Jiří a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011. ISBN 978-80-7361-081-4.

• Katalogy výrobců komponent, Firemní literatura

• Stejskal, V., Valášek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996

• Sciavicco, L., Siciliano, B.: Modelling and Control of Robot Manipulators, Springer 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6129606.html