Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Etika a právní aspekty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DTEPA ZK 5 14P+7S česky
Garant předmětu:
Iva Holmerová
Přednášející:
Iva Holmerová, Lenka Lhotská
Cvičící:
Iva Holmerová, Lenka Lhotská
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především v problematice lékařské etiky a právních aspektech souvisejících s oblastí zdravotní a sociální péče a využitím technologií v těchto oblastech. První blok se věnuje zejména etickým otázkám spojených s životem, zdravím, nemocí a umíráním člověka a s lékařskými zásahy. Druhý blok navazuje a mapuje tutéž problematiku z hlediska právních předpisů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět má přednášky a seminární cvičení. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

Obsah předmětu:

1.Etika jako filozofická disciplína, dějiny oboru.

2.Fundamentální etika, základní kategorie etiky.

3.Hermeneutika: principy a aplikace v medicíně.

4.Zdroje a obsah lidského jednání, pravidla správného jednání, etika mezilidských vztahů.

5.Lékařská etika, Hippokratova přísaha, lékařské kodexy a české zákony.

6.Pravda v medicíně, informovaný souhlas, povinná mlčenlivost.

7.Etické otázky v geriatrii, smrti a umírání, paliativní péče.

8.Klinické protokoly, medicína založena na důkazech.

9.Práva handicapovaných, duševně nemocných.

10.Kvalita života, hodnocení soběstačnosti

11.Úmluva o biomedicíně

12.Zákon o zdravotních službách

13.Zákon o sociálních službách

14.Zákon o zdravotnických prostředcích

Osnova cvičení:

Semináře budou řešeny formou samostatných prací na zvolené téma z předmětu související s tématem disertace. Následně budou studenti na seminářích své práce prezentovat.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především v problematice lékařské etiky a právních aspektech souvisejících s oblastí zdravotní a sociální péče a využitím technologií v těchto oblastech.

Studijní materiály:

Haškovcová, H.: Lékařská etika. 4. vydání. Galén, 2015. ISBN 9788074922046

Kutnohorská, J.: Etika v ošetřovatelství, Grada 2007. ISBN 9788024720692

Šimek, J.; Špalek, V.: Filozofické základy lékařské etiky. Grada 2003. ISBN 9788024704401

Aktuální právní předpisy: MZ ČR a MPSV ČR (www.mzcr.cz; www.mpsv.cz)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5962406.html