Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Metodika vědecké práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DTMVP ZK 5 7P+14S česky
Garant předmětu:
Lenka Lhotská
Přednášející:
Lenka Lhotská, Olga Štěpánková
Cvičící:
Lenka Lhotská, Olga Štěpánková, Michal Vavrečka
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními pojmy, které se k výzkumné práci vztahují – věda, výzkum, průzkum, metodika, metodologie apod. Přináší přehled možných způsobu citací, informace, kde vyhledávat potřebná data. Dále věnuje pozornost problematice volby výzkumného tématu, tvorbě cíle kvalifikační práce, rozdílům mezi hypotézou a výzkumnou otázkou. Objasňuje základní metody vědecké práce, principy návrhu experimentu, techniky sběru dat a věnuje pozornost interpretaci výsledků. Dále se zabývá také problematikou citační etiky a designu výzkumu.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět má přednášky a seminární cvičení. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom přípa-dě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

Obsah předmětu:

1.Úvod do metodologie vědy

2.Etické principy ve vědecké práci

3.Návrh experimentu, experimentální protokol, vyhodnocení výsledků

4.Vědecká komunikace a její psané žánry, techniky vědeckého psaní

5.Publikování v časopise z hlediska editorské praxe, hodnocení vědecké práce

6.Rétorika a kultura mluveného slova

7.Lektorské dovednosti – jak zaujmout a udržet pozornost svých posluchačů

8.Ukázka přednášky pro laickou veřejnost

9.Duševní vlastnictví a jeho komercializace

10.Financování výzkumu, grantový systém v EU a ČR

11.Prezentace vědeckých výsledků formou posterových sdělení

12.Informační zdroje pro vědu, výzkum a vzdělávání

13.Academic Writing in English

14.Rozbor a zhodnocení vybraných článků, rozbor a zhodnocení vybrané přednášky a posteru

Osnova cvičení:

Semináře budou zaměřeny na prezentace studentů, rozbor jimi připravených publikací (článků, konferenčních příspěvků, apod.).

Cíle studia:

Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními pojmy, které se k výzkumné práci vztahují – věda, výzkum, průzkum, metodika, metodologie apod.

Studijní materiály:

Katz M.J. From Research to Manuscript: A Guide to Scientific Writing. Springer, 2009. ISBN 978-1-4020-9467-5

Gastel B., Day R.A. How to Write and Publish a Scientific Paper. Cambridge University Press, 2017. ISBN 978-1-4408-4280-1

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5961506.html