Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Mikroprocesorová technika v biomedicíně

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKMTB-C KZ 5 1P+3C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Algoritmizace a programování (F7PBKALP)
Přednášející:
Pavel Smrčka (gar.), Karel Hána
Cvičící:
Pavel Smrčka (gar.), Karel Hána
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Cílem předmět ju formou prakticky orientovaného výkladu a demonstračních úloh vysvětlit princip a stavební prvky mikroprocesorového systému, strukturu mikroprocesoru, připojování základních periferií, programátorský model mikropočítačového systému. Podat základní přehled architektur ATMega a ARM Cortex M s praktickými ukázkami jejich programování s ukázkami užití v biomedicíně. Vstupní požadavky předmětu jsou základní vědomosti o číslicové technice a zpracování signálů, základy ISO C. Student získá následující výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: Student se orientuje v oblasti výběru a návrhu řešení mikroprocesorového systému pro použití v biomedicíně. Zvládá konfiguraci a programové ovládání těchto stavebních bloků mikroprocesorového systému: digitální vstupy a výstupy, A/D a D/A převodníky, sériová a paralelní komunikace, čítače a časovače, řadič přerušení. Chápe základy komunikace mikropočítačů s okolím: rozhraní pro LCD displeje, klávesnice, RS232, Ethernet, WIFI, Bluetooth, XBee a mobilní 3G/4G komunikace, GPS/GLONAS lokalizace.

Požadavky:

Povinná účast na cvičeních, realizace průběžných úloh na jednotlivých cvičeních, odevzdání a obhajoba individuální semestrální úlohy.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Vymezení pojmů. Mikroprocesorová technika, příklady aplikací z každodenního života a z medicíny.

2. Logické obvody a jejich varianty. Vstupní, výstupní, převodní a dynamické charakteristiky.

3. Propojování číslicových obvodů, např. 3V a 5V logiky. Snímače a převodníky úrovní.

4. Programátorský model mikroprocesorového systému. Strojový kód. Časování operací. Priority přerušení.

5. Mikroprocesory rodiny ATMega. Přehled produktů současných výrobců, aplikace.

6. Mikroprocesory rodiny ARM.. Přehled produktů současných výrobců, aplikace.

7. Sběrnicová struktura mikroprocesorového sytému. Mikroprogramový řadič, aritmeticko-logická jednotka.

8. A/D a D/A převodníky. Řadič přerušení, čítače, časovače. Rozhraní UART, SPI, I2C.

9. Přehled dalších rodin mikroprocesorů, signálové procesory. Srovnání jednotlivých typů podle parametrů.

10. Softwarové nástroje (toolkity a frameworky) pro vývoj medicínských mikropočítačových aplikací.

11. Podpůrné prostředky pro vývoj potřebného software na platformě PC, způsoby přenosu do aplikačních vývojových desek, on-line ladění programu.

12. Specifické požadavky na biomedicínské mikroprocesorové systémy. Otázka bezpečnosti, ergonomičnosti ovládání a optimální vizualizace výsledků. Typická současná řešení.

13. Napojení mikropočítačových systémů na medicínskou technickou infrastrukturu. Standardní rozhraní (RS232, USB, XBee), síťová rozhraní (Ethernet). Využitní satelitní navigace v embedded zařízeních.

14. Přenosová média: typy a vlastnosti metalických spojů, optická vlákna, laserové a infračervené spoje (Ir), radiofrekvenční spoje (Bluetooth LE, datové přenosy 3G/4G, WiFi). Srovnání a možnosti použití.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Úvod do architektury jednočipových počítačů a mikrokontrolérů Krátké zopakování základů jazyka ISO C -část I. Praktické ukázky na mikrokontroléru ATMEGA (ATMega328 resp. 2560) a. ARM Cortex M3: práce s digitálními vstupy a výstupy v SW simulátoru, práce s LCD displejem v SW simulátoru.

2. Krátké zopakování základů jazyka ANSI C - část II. (funkce v C, vícesouborový projekt v C).

3. Praktické ulohy na mikrokontroléru ATMEGA (ATMega328/2560) resp. ARM Cortex M3: Využití jednotky digitálních vstupů.

4. Praktické ulohy na mikrokontroléru ATMEGA (ATMega328/2560) resp. ARM Cortex M3: UART, SPI, I2C, nastavení

5. Praktické ulohy na mikrokontroléru ATMEGA (ATMega328/2560) resp. ARM Cortex M3: Řadič přerušení - využití, základní nastavení

6. Praktické ulohy na mikrokontroléru ATMEGA (ATMega382/2560) resp. ARM Cortex M3: základy práce s čítačem a časovačem

7. Samostatná úloha: „měřič reakční doby“ - využití GPIO, časovače a LCD (volitelně UART) pomocí mikrokontroléru ATMega328 a ARM Cortex M3

8. Samostatná úloha: základ systému pro monitorování fyzické aktivity laboratorních zvířat) pomocí mikrokontroléru ATMega2560 a ARM Cortex M3

9. Ukázky práce A/D převodníku - parametry, nastavení, ovládací registry) s využitím analogového frontendu ADS1258 resp. 1298.

10. Samostatná úloha - Inteligentní medicínský teploměr řízený mikrokontrolérem Atmel ATMEGA 328 resp. ARM Cortex M3 s využitím analogového frontendu ADS1258 resp. 1298.

11. Digitalizace a přenos biosignálů - požadavky na HW a firmware řídicího mikroprocesoru. Stream dat - serializace, kódování, parsování paketů, pojem kodér a dekodér - praktická ukázka návrhu.

12. Firmware a software pro vizualizaci biosignálů v reálném čase, ukázka propojení s mikropočítačovým systémem

13. Samostatná laboratorní úloha - např. firmware jednoduchého elektrokardiografu řízený mikroprocesorem -vč. připojení k PC.

14. Řešení zadané úlohy na počítači. Prezentace a kontrola výsledků

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] VIRIUS, Miroslav. Programování v C++: od základů k profesionálnímu použití. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0502-1.

[2] Katalogový list ADS1298, on-line http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1298.pdf, Texas Instruments, 2015

[3] KAMENÍK, Pavel. Příkazový řádek v Linuxu: praktická řešení. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2819-0.

Doporučená literatura:

[1] KERNIGHAN, Brian W. a Dennis M. RITCHIE. Programovací jazyk C. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0897-X.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost AL:001
Smrčka P.
08:00–08:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
místnost AL:001
Smrčka P.
09:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5960506.html