Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aplikovaná zdravotnická informatika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKAZI-I Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu aplikovaná zdravotnická informatika je představit studentovi široké spektrum možných oblastí aplikace informatiky ve zdravotnictví. Studenti by měli získat cit pro uživatelsky orientovaný vývoj aplikací a vhled do některých konkrétních projektů. Předmět by měl navíc sloužit k prohloubení základních medicínských znalostí studentů. Prezentována jsou témata z následujících oblastí: tvorba elektronické dokumentace, biostatistika, detekce patologií pomocí IT, gerontotechnologie, software pro lékařskou výuku, molekulární biologie a více.

Požadavky:

Podmínky získání zápočtu:

1) Vypracování a prezentace projektu na téma

a) Vize pro vývoj SW/HW/APP v oblasti medicíny/asistívní technologie nebo podobně

nebo

b) Predstavení již existující technologie

V presentací je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, jaký problém byl řešen, která uživatelská skupina je zapojena a tedy jaké požadavky jsou na produkt kladeny a jaká technologie byla použita.

Prezentace výsledků samostatné práce je možné formou 5-7min ústní presentace, tvorbou technické/informační brožura, tvorbou technického plakátu/postru nebo tvorbou landingpage webstrany

Projekt bude vyhodnocen během zápočt. týdne

Výsledek a zpracování projektu je hodnoceno maximálně 30 body

Na ziskání zápočtu jsou potřeba min. 15 bodů

Podmínky zkoušky:

1) Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu (min. 15 bodů z projektu).

2) Podmínky udělení zkoušky: zkouška probíhá formou testu; 30 bodů lze získat z projektové práce, dalších nejvýše 70 bodů může být uděleno za závěrečný test; pro ukončení předmětu je potřeba získat zápočet a celkově minimálně 50 bodů.

Hodnocení celkové vysledku je podle následující stupnice: A (100-90 bodů), B (89-80 bodů), C (79-70 bodů), D (69-60 bodů), E (59-50 bodů), F (méně než 50 bodů).

Osnova přednášek:

1. Cíle předmětu, ukončení předmětu, podmínky zápočtu/zkoušky, data - informace - znalosti v medicíně, ontologie, doporučené lékařské postupy, EBM, zdravotnická dokumentace/EHR - význam a obsah zdravotnické dokumentace, elektronická vs. neelektronická dokumentace , možnosti, výhody a omezení

2. Standardizační a klasifikační systémy v medicíně (ICD, ICF; U MLS, MESH, SNOMED), Standardy (HL7, FHIR, DICOM)

3. Základy biomedicínské statistiky - normální rozdělení dat, význam a interpretace p-hodnoty, One-sample-T-test, Two-sample-T-Test, Paired-T-test, ANOVA, Chi-kvadrat-test, korelace, jednorozměrná + vícerozměrná regrese, zpracování statistických úloh v programu R

4. Zobrazovací metody v medicíně a základy zpracování obrazu.: ultrazvuk (2D/3D/4D), dopplerovský ultrazvuk/flowmetrie, význam ultrazvuku v těhotenství, základy RTG, CT, MRT, základy nuklearního zobrazování SPECT , PET

5. Detekce patologií v biosignálech, např.: EKG, EEG, EMG, KTG - princip měření, základy interpretace signálů, srdeční arytmie, srdeční infarkt, význam EEG v diagnostice epilepsie a jako rozhraní mozek-počítač (Brain-Computer-Interface), význam interpretace KTG během porodu

6. Uživatelsky orientovaný vývoj produktů na příkladu geriatrické techniky, potřeby seniorů s ohledem na technické aplikace, typická omezení ve stáří, výukový software pro zdravotníky, systémy na podporu rozhodování, využití virtuální a rozšířené reality v medicíně

7. Aplikace bioinformatiky v molekulární biologii a vývoji léčiv, stručné zopakování základů DNA, proteiny, molekulární diagnostika, biočipy atd.

Osnova cvičení:

1.Informace o projektu (zápočet), praktické procvičení ručního vyplňování zdravotnické dokumentace a používání NFC čipů pro automatické evidence zdr. materiálů

2.Praktické cvičení ze zdravotních standardů HL7, FHIR

3.Základy biomedicínské statistiky – normalní distribuce dat, význám a interpretace p-hodnoty, One-sample-T-test, Two-sample-T-Test, Paired-T-test, ANOVA, Chi-kvadrat-test, korelace, univariantní + multivariantní regrese, Zpracování statistiky v programem R

4.Korelační analýza mezi morfologií mozku a výsledky testu UPDRSIII u pacientů s RBD pomocí Voxel-based morphometry

5.Skupinová práce: gerontotechnologie (oblek AgeMan), simulátor třesu, ametropie ve stáří, aplikace VR, izolace DNA

6.Skupinová práce: gerontotechnologie (oblek AgeMan), simulátor třesu, ametropie ve stáří, aplikace VR, izolace DNA

7.Práce s proteinovou databází PDB, opakování, prezentace projektů

Cíle studia:

Absolvování předmětu má studentům usnadnit uplatnění znalostí z informatiky v oblasti medicíny. Umožňuje jím úspěšně rozvíjet projekty v oblasti zdravotnické informatiky s odpovídajícími základními medicínskými a statistickými znalostmi. Studenti také získají hluboké znalosti v oblasti klasifikace a standardizace pro medicínské IT aplikace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] KASAL, Pavel, a kol. Zdravotnické registry a standardy, informační zdroje a jejich kvalita. In: Počítač v ordinaci, ČNF pro eHealth, 2014

[2] ZVÁROVÁ, Jana, LHOTSKÁ, Lenka. Biomedicínská informatika IV. Data a znalosti v biomedicíně a zdravotnictví. Karolinum, 1. vydání, 2013. ISBN: 978-80-246-1805-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5959306.html