Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKBP Z 12 2S česky
Garant předmětu:
Karel Hána
Přednášející:
Karel Hána
Cvičící:
Dagmar Brechlerová, Jan Broulím, Karel Hána, Radim Krupička, Christiane Malá, Jan Mužík, Patrik Pluhovský, Michal Reimer, Pavla Suchánková
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Samostatná práce studenta v závěru studia, kdy má student prokázat schopnost samostatně a komplexně zpracovat dané téma s využitím poznatků získaných během studia. Téma práce si student vybírá z témat nabízených katedrou, která garantuje uvedený studijní program. Práci si student povinně zapisuje na začátku 6. semestru. V tomto semestru práci odevzdá a obhájí.

Bakalářskou práci student obhajuje před komisí pro SZZ. Tato práce je hodnocena vedoucím a oponentem podle klasifikační stupnice ECTS. Následně jsou hodnocení a výsledek státní závěrečné zkoušky z tematických okruhů zahrnuty do jednoho výsledného hodnocení

Požadavky:

Student odevzdá podle zveřejněných závazných pokynů zpracovanou bakalářskou práci v daném termínu a to vedoucímu práce. Vedoucí práce ověří formální soulad se zadáním a splnění formálních požadavků na zpracování včetně pravidel pro bibliografické citace. Pokud bakalářská práce splňuje uvedené požadavy, může student obdržet zápočet.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] TICHÁ, Ludmila, Zdeňka CIVÍNOVÁ, Michaela MORYSKOVÁ, Ilona TRTÍKOVÁ a Lenka NĚMEČKOVÁ. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

[2] VACKOVÁ, Alena. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1365-9.

Doporučená literatura:

[1] MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.

[2] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-167-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5958506.html