Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Malé vodní turbíny

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121052 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Studenti se podrobněji seznámí se základními typy vodních turbín, jejich konstrukcí a s jejich provozními vlastnostmi. Předmět umožní studentům komplexnější orientaci v problematice volby typu, konstrukčního řešení a provozu malých vodních turbín.

•Vodní energie a její využívání. Druhy vodních elektráren. Rozdíly mezi malou a velkou vodní elektrárnou. Využití vodní energie v ČR. Uplatnění a význam malých vodních elektráren.

•Specifikace pojmu hydraulická energie. Hydroenergetický potenciál vodního toku (teoretický až technicky využívaný). Základní parametry hydroenergetického díla (spád a průtok) a způsoby jejich stanovení. Základní energetická bilance vodní elektrárny.

•Typy, historický vývoj, obvyklá koncepční a konstrukční provedení velkých a zejména malých vodních turbín.

•Detailnější rozdělení a ukázky konstrukční řešení vodních turbín.

•Hlavní a přidružené parametry vodní turbíny. Ztráty energie ve vodní elektrárně a v turbíně. Eulerova energetická rovnice.

•Základy podobnosti, měrné parametry, měrné otáčky a charakteristiky vodních turbín.

•Způsoby regulace konvenčních přetlakových a rovnotlakých vodních turbín.

•Oblasti hospodárného použití a volba vhodného typu vodní turbíny pro určitou lokalitu.

•Základy a principy hydraulického řešení vybraných typů vodních turbín (Francisova, Kaplanova, Peltonova, Bánkiho), projekční a návrhové směrnice (přivaděč, vtokový objekt, spirála, rozváděcí a regulační ústrojí, oběžné kolo, sací trouba).

•Možnosti použití některých typů čerpadel jako malých vodních turbín.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

Melichar J.: Hydraulické a pneumatické stroje, Část vodní turbíny. Skripta, strojní fakulta ČVUT Praha, Česká technika - nakladatelství, 2013, 146 s., ISBN 978-80-01-05283-9.

Doporučená:

Melichar, J., Vojtek, J., Bláha, J.: Malé vodní turbíny, konstrukce a provoz. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT, 1998. Bláha J., Brada K.: Hydraulické stroje - technický průvodce. SNTL Praha, 1991.

Nechleba M.: Vodní turbíny, jejich konstrukce a příslušenství. SNTL Praha, 1964.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5931406.html