Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika podnikání

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126YEKP Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Vladimíra Nováková
Cvičící:
Vladimíra Nováková
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku podnikání v ČR. Studenti se dozvědí, jak budovat podnik, jak ho řídit a vést. Pochopí, jak podnik funguje po ekonomické stránce. Zaměřuje se na podnikatelské chyby, které jsou příčinou vysoké mortality firem. Studenti získají znalosti potřebné pro založení různých forem podnikatelských subjektů, znalosti potřebné pro orientaci v daňových záležitostech, v platbách pojistného a v pracovně právních vztazích.

Požadavky:

•aktivní účast na výuce (max. 3 omluvené absence)

•odevzdání úkolů v předepsaném termínu

•zápočtový test

•u zkoušky znalost probrané látky

Osnova přednášek:

1. Podnikatelské prostředí v ČR, trendy v podnikání.

2. Specifika malého podnikání - výhody - nevýhody - příležitosti - hrozby.

3. Specifika stavebního podniku a stavebního trhu.

4. Schopnosti, dovednosti a znalosti důležité pro podnikání.

5. Podnikatelský nápad, vize a mise. Podnikatelský plán.

6. Budování malého podniku.

7. Řízení a plánování v malém podniku.

8. Možnosti financování. Finanční zdroje pro podnikání.

9. Finanční řízení malých a středních firem.

10. Řízení lidských zdrojů. Inovace v personální strategii firem.

11. Marketingové a obchodní činnosti.

12. Založení podnikatelského subjektu (FO, PO) - právní minimum.

13. Problematika daní a sociálního a zdravotního pojištění podnikatele - daňové minimum.

Osnova cvičení:

1. Možnosti podnikání v ČR, přehled právních forem podnikatelské činnosti a jejich porovnání.

2. Volba právní formy podnikání. Podnikání fyzických osob, živnost, její specifika, získání živnostenského oprávnění.

3. Podnikání právnických osob, společnost s ručením omezeným, její specifika.

4. Povinnosti podnikatele.

5. Majetková a kapitálová struktura podniku.

6. Finance začínající firmy, zakladatelský rozpočet, zahajovací rozvaha, plánovaný výkaz zisku a ztráty, plánovaný výkaz cash flow.

7. Hlavní důvody zániku malých a středních firem.

8. Tvorba finančního plánu. Řízení peněžního toku. Splátkový kalendář úvěru. Příklady k procvičení.

9. Ekonomické vyhodnocení podnikatelského plánu (výpočet návratnosti vloženého kapitálu, NPV, poměrové ukazatele rentability).

10. Tvorba efektivní strategie motivování, hodnocení a odměňování zaměstnanců.

11. Swot analýza, analýza rizik, analýza konkurence. Zápočtový test.

12. Podnikatelský plán – prezentace studentů.

13. Kompletace, zápočty.

Cíle studia:

Cílem je zvýšit kompetence studentů pro úspěšné vedení a řízení podniku.

Studijní materiály:

VEBER, J. a SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6

MINCKS, W. a JOHNSTON, H. Construction Jobsite Management. USA, 2017. ISBN 978-1-305-08179-6

MCCAFFER, R., HARRIS, F. Modern Construction Management. Wiley-Blackwell, 7th edition, 2013. ISBN 978-0470672174

SVOBODOVÁ, I. a ANDERA, M. Od nápadu k podnikatelskému plánu: jak hledat a rozvíjet podnikatelské příležitosti. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0407-9

SCHAUFELBERGER, J. Construction business management. Pearson Education, Inc., 2009. ISBN 0130907863

Pelák, J. Účetnictví v příkladech – repetitorium k základům účetnictví. pdf (ulož.to)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-479

16:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B479
místnost TH:B-479

17:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B479
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5876006.html