Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Havárie a životní prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144HZIP Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Kateřina Slavíčková
Přednášející:
Václav Kratochvíl, Bronislava Rohanová, Kateřina Slavíčková
Cvičící:
Bronislava Rohanová, Kateřina Slavíčková
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět Havárie a životní prostředí je zaměřen na znečištění životního prostředí nebezpečnými látkami v důsledku havárií a úniku těchto látek do jednotlivých složek životního prostředí.Seznamuje studenty s pojmy jako jsou mimořádná událost, krizová situace, havarijní plánování, krizové řízení, orgány krizového řízení a plány řešení mimořádných událostí. Zabývá se jak příčinami vzniku mimořádných událostí, tak prevencí, analýzou a hodnocením. Uvedeny jsou příklady závažných havárií v minulosti, způsoby likvidace a dopady na člověka a životní prostředí.

Požadavky:

zápočet - docházka, prezentace seminární práce ze cvičení, zkouška - písemný test

Osnova přednášek:

1.Informace k předmětu HZIP. Nebezpečné látky, seznamy prioritních nebezpečných látek, Stockholmská úmluva o prioritních polutantech.zranitelnost, citlivost a odolnost území; index nebezpečnosti látky, klasifikace nebezpečných látek. Složky životního prostředí prostředí.

2.Znečištění vody, osud nebezpečných látek v životním prostředí a jejich vliv na jednotlivé složky životního prostředí

3.Znečištění ovzduší, osud nebezpečných látek v životním prostředí a jejich vliv na na jednotlivé složky životního prostředí.

4.Nebezpečné látky z hlediska předurčení jednotek požární ochrany pro zásahy na území ČR

5. Znečištění půdy, osud nebezpečných látek v životním prostředí a jejich vliv na jednotlivé složky životního prostředí.

6. Identifikace nebezpečných látek, dokumentace, TRINS, Kemler kód, UN kód, HAZCHEM, DIAMANT

7. Mimořádné události

8.PTCH a TBP, použití hodnot při prevenci a zásazích, detekce

9. Mimořádné události. Prevence závažných havárií. Nakládání s nebezpečnými látkami. Vyzvaná přednáška Prevence závažných havárií

10.Způsoby likvidace havárií NLCHS

11. Rizika, havárie. Hodnocení environmentálního rizika (Environmental risk assessment); různé metody analýzy rizika

Vyzvaná přednáška EIA -Posuzování vlivů na životní prostředí

12.Využití PBZ pro likvidaci úniků a havárií NLCHS

Osnova cvičení:

Prezentace na témata nebezpečných látek a havárií

Exkurze

1. Úvod do cvičení HZIP, zadání prací

2. Prohlídka laboratoře

3. Prezentace seminárních prací - Ropa a ropné látky - použití; zpracování; ropné havárie, Polyaromatické uhlovodíky (PAU) - použití; zpracování; havárie s únikem PAU

4. Prezentace seminárních prací Toxické kovy a jejich sloučeniny - použití; zpracování, havárie s únikem toxických kovů

5. Prezentace seminárních prací - Další specifické organické polutanty (dioxíny, PCB, pesticidy) - použití; zpracování; havárie s únikem specifických organických polutantů

6. Prezentace seminárních prací - Kyseliny, louhy, plyny - použití; zpracování; havárie s únikem těchto látek

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se znečištěním životního prostředí nebezpečnými látkami v důsledku havárií a úniku těchto látek do jednotlivých složek životního prostředí, s řešením těchto havárií a se způsoby odstranění znečištění prostředí nebezpečnými látkami.

Studijní materiály:

!Bartlová, I. (2005) Nebezpečné látky I., Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 86-86634-59-0

!Bartlová I. (2012) Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 9788073851125 Kroupa, M., Říha, M. (2010) Průmyslové havárie, ISBN 978-80-86795-87

!Bartlová, I. (2008) Prevence a připravenost na závažné havárie, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 788073850494

?Homburg, E., Vaupel, E. (2019)Hazardous Chemicals: Agents of Risk and Change, 1800-2000 (Environment in History: International Perspectives Book 17), Berghahn Books, ASIN: B07N1CCTV1

?Pohanish, R. (2017) Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens, 7th Edition, ISBN: 9780323389686

?Sparling, D. (2016) Ecotoxicology Essentials, 1st Edition, Environmental Contaminants and Their Biological Effects on Animals and Plants, ISBN: 9780128019474

?Kletz, T., Amyotte, P. (2019) What Went Wrong?, 6th Edition, Case Histories of Process Plant Disasters and How They Could Have Been Avoided, ISBN: 9780128105399

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5875706.html