Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační systémy ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLISZ Z,ZK 3 2P+2C česky
Garant předmětu:
Zoltán Szabó
Přednášející:
Dagmar Brechlerová, Anna Horňáková, David Jirsa, Zoltán Szabó
Cvičící:
Martin Bejtic, David Jirsa, Tomáš Krajča, Christiane Malá
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Náplní předmětu je seznámení s metodikou plánování a realizace aplikací informačních technologií ve zdravotnictví. V úvodu předmětu proběhne seznámení s problematikou informačních systémů obecně, pak podrobněji zejména nemocničních informačních systémů (NIS), manažerských informačních systémů a integraci a propojení jednotlivých zdravotnických informačních systémů. Dále systémy pro plánování návštěv pacientů a podporu návazných procesů (lze integrovat do NIS), laboratorní informační systémy (LIS), facility management, PACS, DICOM, elektronický archiv, datová úložiště a též outsourcing, který je jednou z variant, jak efektivně řešit problémy nemocnic s většími nároky na personální, finanční a znalostní zdroje při inovacích a správě informačních systémů. Klinické a komplementární IS. Datová bezpečnost a ochrana citlivých údajů. Základní technologické aspekty spolehlivosti IS a dostupnost dat a aplikací. Datové komunikační standardy a integrace heterogenních zdravotnických a medicínských systémů. Právní aspekty konvergence komunikací, finančních služeb a médií. Kvality zdravotnických informačních systémů. Atestace informačních systémů podle č. zák. 365/2000 Sb. – podpora jakosti a bezpečnosti informačních systémů ve zdravotnictví.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

1. Docházka: Cvičení jsou povinná (povoleny jsou maximálně 2 řádně omluvené absence).

2. Připravenost na cvičení: Zvládnutí probíraných témat bude průběžně kontrolováno malými úkoly na začátku cvičení (během semestru celkem 5 úkolů). Je nutné, aby se studenti na úkoly připravili teoretickým zopakováním probraných témat (hlavně v případě absence) a to pomocí návodů k jednotlivým informačním systémům, které jsou na webových stránkách předmětu. Každý úkol bude hodnocen maximálně 2 body. Maximální celkový počet bodů z průběžných úkolů je 10.

3. Absolvování 2 polosemestrálních zápočtových testů.

Podmínky udělení zkoušky:

Zkouška probíhá formou testu. 30 bodů lze získat z počítačových cvičení, dalších nejvýše 70 bodů může být uděleno za závěrečný test. Pro ukončení předmětu je potřeba získat zápočet ze cvičení a celkově minimálně 50 bodů.

Osnova přednášek:

1) Úvodní informace o předmětu. Informační systémy ve zdravotnictví (ISZ). Definice systému. Informační systém (IS). Jednotlivé etapy vývoje IS.

2) IT infrastruktura, HW vybavení počítače, paměti, procesory

3) Počítačová síť (PS). Klasifikace PS. Topologie PS. Rozdělení serverů na souborový, databázový, poštovní, terminálový, www, aplikační. Komunikační rozhraní počítače.

4) Bezpečnost informačního systému: hrozby, rizika, útoky, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy. Úvod do kryptologie, kryptografii, kryptoanalýza.

5) Šifrování, digitální podpis, práce s certifikáty. Webové stránky zdravotnického zařízení, hrozby s nimi spojené, bezpečnost. Nástroje pro testování bezpečnosti.

6) Lidský faktor v bezpečnosti informačních systémů, sociální inženýrství. Identifikace a autentizace, hesla. Malware, další častá rizika a obrana proti nim.

7) Správa bezpečnosti IS, budování bezpečnosti v organizaci, bezpečnostní politika, havarijní plán, normalizace bezpečnosti, základní právní předpisy a IS.

8) Zálohování a archivace, obnova informací, vhodná média pro zdravotní záznamy, správné mazání médií.

9) Nemocniční informační systémy (NIS), součásti NIS, PACS, DICOM.

10) Přínosy nemocničních informačních systémů (NIS), laboratorní informační systém.

11) Identifikace a autentizace: hesla, útoky na hesla, požadavky na hesla, biometriky, užití kryptografie.

12) Interoperabilita a komunikační protokoly, DASTA a rozhraní VZP. Komunikační protokol HL7, SNOMED CT. Možnosti připojení zdravotnických prostředků do NIS. Datové formáty pro komunikaci zdravotnických zařízení a MZ ČR.

13) Systémy klasifikace diagnóz a procedur, komplexní klasifikační systémy. Základní principy rozhodování. Rozhodovací modely.

14) Opakování probraných témat. Časová rezerva.

Osnova cvičení:

1) Úvod do informačních systémů; Informační systém Medicus: Základní ovládání programu; Kartotéka – vyhledávání pacienta.

2) Informační systém Medicus: Práce s pacientem – Karta pacienta: Identifikace pacienta, Dekurz, Anamnéza, Medikace, Recepty.

3) IS Medicus: Práce s pacientem – Žádanky; Pokročilé nastavení programu, Filtry, Šablony, Prohlídky.

4) IS Medicus: Práce s pacientem – Výška a váha, Tlak a puls, Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku; Objednání pacienta.

5) Informační systém Medistar: Základní ovládání programu – Informace o pacientovi; Práce s pacientem – Založení pacienta, Karta pacienta, Diagnózy, Léky.

6) Informační systém Medistar: Práce s pacientem – Žádanky, objednání pacienta.

7) 1. zápočtový test: IS Medicus, IS Medistar

8) Bezpečnost informačních systémů: ověření síly hesla, správné mazání a obnovení souborů, zálohování a archivace, antiviry, antispyware, ochrana mobilních zařízení.

9) Základy práce se sadou Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Základy typografie. Certifikáty, digitální podpis.

10) Informační systém Hospitalizace NIS Akord: Základní ovládání programu; Založení pacienta, Příjem pacienta.

11) Informační systém Hospitalizace NIS Akord: Práce s pacientem – Přeložení pacienta, Medikace, Vitální funkce, Diagnózy.

12) IS Hospitalizace NIS Akord: Práce s pacientem – Žádanky, Poukaz na ortopedickou pomůcku, Propouštění pacienta.

13) IS Ambulance NIS Akord: zpracování žádanky na ambulanci/v laboratoři, odeslání výsledků zpátky na lůž.oddělení.

14) 2. zápočtový test: NIS Akord

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MUNZ, Jan. Informační technologie ve zdravotnictví – Informační systémy. Praha: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0.

•ZVÁROVÁ, Jana. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2002. Biomedicínská informatika, 1. ISBN 80-246-0609-7.

•Nemocniční informační systémy ve výuce informatiky na lékařských fakultách: 15.-16. června 2000, Chudobín u Olomouce: sborník. ISBN 80-238-5688-X. Praha, Stapro 2000.

Doporučená literatura:

•ŠPUNDA, Miloslav a Jaroslav DUŠEK. Zdravotnická informatika. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1378-9.

Studijní pomůcky:

Informační systém Medicus, NIS Akord, Informační systém Medistar.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-334
Krajča T.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. nemoc. infor. systémů
místnost KL:B-334
Krajča T.
18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. nemoc. infor. systémů
místnost KL:C-1
Brechlerová D.
Jirsa D.

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C1, Velký sál
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5859406.html