Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Řízení nákladů ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMSRNZ KZ 5 2P+2S anglicky
Garant předmětu:
Miroslav Barták
Přednášející:
Miroslav Barták
Cvičící:
Vojtěch Lončák
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V předmětu se studenti seznámí se základními ekonomickými pojmy, na které navazuje problematika nákladů, jejich členění a způsobů stanovení. Náklady jsou rozebírány podrobněji jak z pohledu podnikové praxe, tak z pohledu ekonomických teorií. Průběžně se studenti věnují aplikaci teoretických poznatků a řeší praktické příklady. Závěrem jsou probrány základní možnosti jak snižovat náklady. Nedílnou součástí bude praktické procvičování dané problematiky pomocí příkladů, grafů a vše je řešeno v návaznosti na praxi. Studenti pochopí význam a potřebu rozpočetnictví a kalkulací z hlediska řízení a provázanosti na ekonomické činnosti v rámci podniku.

Požadavky:

Pro získání KZ je nutné získat alespoň 50 bodů ze 100 možných.

1) Průběžný kontrolní test, který je zaměřený na praktické řešení příkladů z problematiky nákladů a kalkulací. Test je za max. 25 bodů.

2) Max 25 bodů - za dílčí aktivity na seminářích.

3) Závěrečný test zaměřený jak na teoretické aspekty předmětu, tak i na řešení příkladů. Z tohoto testu lze získat max. 50 bodů - požadována je minimálně 50% úspěšnost.

Hodnocení podle stupnice ECTS.

Zároveň je povinná účast na seminářích - povolené jsou max. 2 absence.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

-Řízení nákladů jako součást řízení podniku.

-Náklady - pojem, členění nákladů, možnosti snižování nákladů, situace ve zdravotnictví.

-Kalkulace - cíl kalkulací, tradiční i moderní přístupy v kalkulacích, kalkulace podle aktivit (Activity Based Costing), kalkulace nákladů ve ZZ.

-Rozpočetnictví - rozpočtování, funkce a obsah rozpočtu, dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, transformace nákladů ve struktuře rozpočtové a účetní (druhové náklady) a struktuře kalkulační (přímé a nepřímé náklady), rozpočtový systém podniku.

-Řízení nákladů ve zdravotnických zařízeních - alokace nákladů ve ZZ, principy alokace, systémy řízení nákladů v soukromých ZZ a ve veřejných ZZ. Náklady související s rozhodováním. Nákladová analýza.

-Výkaz zisku a ztráty. Specifické problémy posuzování zisku ve zdravotnictví (soukromé subjekty FO, soukromé subjekty PO, příspěvkové organizace). Bod zvratu.

-Materiálové náklady - optimalizační přístupy při řízení zásob, normování zásob.

-Odpisy - odpisování dlouhodobého majetku, účetní a daňové odpisy.

-Mzdové náklady- mzda, plat. Pracovněprávní nároky zaměstnanců z pracovního poměru nebo z dohod konaných mimo pracovní poměr. Zdravotní a sociální pojištění.

-Ceny - druhy cen, faktory ovlivňující výši cen, cenová politika, cenové strategie, metody cenové tvorby. Problematika určování cen ve zdravotnictví.

-Evidence nákladů v organizaci.

-Daňová soustava v ČR přímé daně.

-Nepřímé daně. Specifika DPH ve zdravotnictví.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

-Náklady a jejich členění. Příklad na degresi nákladů.

-Kalkulace - přímá, přirážková - příklady z praxe.

-Kalkulace nákladů zdravotnického výkonu - případová studie.

-Kalkulace Activity Based Costing - případová studie.

-Výkaz zisku a ztráty.

-Kontrolní průběžný test.

-Materiálové náklady - normování zásob. Kapacitní výpočty.

-Odpisy - rovnoměrné a zrychlené.

-Mzdové náklady. Zdravotní a sociální pojištění.

-Problematika cen ve zdravotnictví. Případová studie - metodiky stanovení cen a úhrad léčiv.

-Přímé daně - výpočet daně z příjmů FO/PO.

-Nepřímé daně - DPH ve zdravotnictví.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-336-3.

[2].POPESKO, Boris. Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-509-2.

[3].POPESKO, Boris a Šárka PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-5773-5.

[4].DYNTAROVÁ, Věra a Lubomír POUŠEK. Náklady, kalkulace a ceny. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04215-1.

[5].ZLÁMAL, Jaroslav a Jana BELLOVÁ. Ekonomika zdravotnictví. Vyd. 2., upr. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. ISBN 978-80-7013-551-8.

[6].MARC WOUTERS. Cost management: strategies for business decisions. International ed. New York: McGraw-Hill Professional, 2012. ISBN 9780077132392.

[7].WEIL, Roman L. a Michael MAHER. Handbook of cost management. 2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley, c2005. ISBN 978-0471678144.

[8].Daňové zákony v aktuálním znění

[9].Zákon o účetnictví v aktuálním znění

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5829706.html