Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Water Quality

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144WAQE Z,ZK 6 2P+3C anglicky
Garant předmětu:
Ivana Kabelková
Přednášející:
Ivana Kabelková
Cvičící:
Ivana Kabelková
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět se soustředí na porozumění přírodním procesům a vlivům člověka na kvalitu povrchových vod a dává základy modelování kvality vody v přírodních a technických systémech. Přednášky se věnují procesům a přírodním faktorům ovlivňujícím složení povrchových vod; znečištění vod a jeho druhům, vlastnostem, působení a zdrojům; ekologickým funkcím, procesům, vlivům člověka a opatřením na ochranu vodních toků a nádrží; měření a monitoringu kvality vod a legislativnímu rámci ochrany vod. Cvičení se zabývají bilancemi látek, transportními a transformačními procesy, ideálními reaktory, hydraulickým chováním a rozdělením doby zdržení skutečných reaktorů a přírodních systémů, advekcí-disperzí-transformací.

Požadavky:

Průběžné řešení příkladů na cvičeních, odevzdání vybraných příkladů, provedení a vyhodnocení pokusu se stopovačem. Povinná účast na vyzvaných přednáškách a na exkurzi.

Osnova přednášek:

1. Užívání vod a požadavky na jejich kvalitu

2. Přirozené složení povrchových vod - koloběhy základních prvků, procesy a přírodní faktory

3. Znečištění vod I - druhy znečištění, jejich vlastnosti a působení (znečištění působící úbytek kyslíku, živiny, toxické látky, nerozpuštěné látky, tepelné znečištění)

4. Znečištění vod II - druhy znečištění, jejich vlastnosti a působení (acidifikace vod, plasty, patogenní mikroorganizmy, znečištění ovlivňující organoleptické vlastnosti)

5. Zdroje znečištění - bodové a nebodové zdroje, zdroje související se srážkových odtokem, havárie

6. Zvláštní přednáška na téma mikropolutanty jakožto nový druh znečištění

7. Vodní toky - ekosystém, samočištění, modelování transportních a transformačních procesů, opatření na ochranu

8. Jezera a nádrže - ekosystém, stratifikace, eutrofizace, acidifikace, modelování, opatření na ochranu

9. Zvláštní přednáška na téma eutrofizace a biomanipulace s nádržemi

10. Měření a modelování kvality vod - časové a prostorové aspekty, fyzikálně-chemický monitoring, biomonitoring

11. Legislativní přístupy k ochraně vod - emisní standardy, normy environmentální kvality, kombinovaný přístup, ekologický stav, chemický stav, legislativa

12. Zvláštní přednáška na téma ekologický stav vodních toků v kontextu povodí

13. Závěry a diskuse

Osnova cvičení:

1. Charakterizace látkového složení vod

2. Látkové bilance. Transportní procesy

3. Transformační procesy

4. Ideální reaktory - bilance a různé kinetiky

5. Hydraulické chování systémů

6. Vodní toky: Transport a míchání - vyhodnocení pokusu se stopovačem.

7. Vodní toky: Transport a míchání - puls v AD rovnici, míchání vertikální, příčné, podélné.

8. Pokus se stopovačem - plánování a příprava

9. Pokus se stopovačem - provedení a vyhodnocení

10. Vodní toky: Samočištění - kyslíkový režim.

11. Nádrže.

12. Exkurze biomonitoring

13. Konzultace

Cíle studia:

Cíle studia jsou porozumění přírodním procesům a vlivům člověka na kvalitu povrchových vod a osvojení si základů modelování kvality vody v přírodních a technických systémech.

Studijní materiály:

! Gujer, Willi (2008). Systems Analysis for Water Technology. ISBN 978-3-540-77278-1

! Allard, B., Craun, G.F, de Oude, N.T., Falkenmark, M. (2013) Water Pollution. ISBN 3662161087

? Clark, C.K. Liu, Pengzhi, Lin, Hong, Xiao (2022). Water Environment Modeling. ISBN 9780367442439

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-780

09:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B780
místnost TH:B-780

13:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B780
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5661406.html