Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mechanika tekutin A

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
212A502 ZK 3 0P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a zákony v oblasti hydrostatiky a dynamiky tekutin. Základní předmět je zaměřen především na získání základních dovedností a schopnost řešení praktických úloh. V předmětu A je kladen větší důraz na teoretický základ probíraných pojmů a na odvození základních vztahů a souvislosti mezi pojmy. Předmět A je zapsán společně s předmětem Mechanika tekutin. Rozčlenění výuky je shodné, navíc je vyžadována hlubší znalost teoretických partií včetně odvození klíčových vztahů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Hydrostatika. Pascalův zákon. Základní rovnice. Archimedův zákon. Absolutní a relativní rovnováha. Eulerova rovnice hydrostatiky a její integrace.

• Síly na stěnu. Metody výpočtu. Určení působiště a směru.

• Základní rovnice dynamiky tekutin – rovnice kontinuity a pohybová rovnice, rovnice energetická. Souvislost s pojmy probíranými v předmětu Termomechanika.

• Proudění ideální tekutiny. Výtok z nádob. Výtok reálné tekutiny. Přepad. Průtok zatopeným otvorem.

• Proudění ideální tekutiny trubicí. Základní rovnice proudění reálné tekutiny. Místní a třecí ztráty.

• Nestacionární proudění v proudové trubici. Vodní ráz. Absolutní a relativní průtok.

• Dynamické účinky proudící tekutiny. Propulsní síla. Průtok lopatkovým kolem. Eulerova čerpadlová a turbínová rovnice.

• Laminární proudění, proudění v trubici kruhového průřezu. Analyticky řešitelné případy laminárního proudění. Turbulentní proudění. Charakteristiky turbulence. Proudění v trubici kruhového průřezu. Obtékání rovinné desky, vývoj mezní vrstvy. Odpor.

• Obtékání těles. Vztlak a odpor. Odtržení proudu. Obtékání koule a válce. Obtékání leteckého profilu. Polára.

• Základy teorie podobnosti. Rozměrová analýza. Podobnostní čísla a zákony.

• Proudění stlačitelné tekutiny. Jednorozměrové izoentropické proudění. Výtoková a maximální rychlost. Rychlost zvuku. Machovo číslo. Kritický stav. Hugoniotova věta.

• Kolmá adiabatická rázová vlna. Proudění tryskami a difuzory. Proudění za nenávrhových podmínek. Aerodynamické ucpání.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Nožička, J.: Mechanika tekutin. Česká republika - nakladatelství ČVUT, Praha 2007.

Pěta, M.: Mechanika tekutin - sbírka příkladů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.

Nožička, J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5612106.html