Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Právo pro podnikání

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B16PPP Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Knápek
Přednášející:
Michal Briaský, Pavel Košťál
Cvičící:
Michal Briaský, Martin Dobiáš, Jaroslav Knápek, Pavel Košťál
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy platné právní úpravy podnikání v České republice a s vybranými právními instituty jednotlivých právních odvětví s důrazem na jejich praktické využití pi výkonu podnikatelské činnosti nebo řízení pracovních kolektivů i projektových týmů. Studenti si osvojí základní právní terměinologii a budou schopni

orientovat se v systému práva České republiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Pojem práva, systém a struktura právního řádu, prameny práva, právo EU, ústavní pořádek ČR.

2. Úvod do civilního práva - občanský zákoník, postavení osoby, fyzické osoby, právnické osoby

3. Právní úprava podnikání v ČR, obchodní a živnostenské právo, podnikatelské a nepodnikatelské subjekty.

4. Vybrané otázky korporací - založení a vznik, obchodní společnosti a jejich specifika, orgány a jednání za

společnost.

5. Smluvní právo, kontraktační proces, vznik, změna a zánik závazkového právního vztahu.

6. Vybrané smluvní typy - koupě, dílo, nájem a pacht, příkaz, výpůjčka, zprostředkování, obchodní zastoupení, licence.

7. Základy pracovního práva - pracovní poměr, jeho vznik, změna a zánik, práva a povinnosti zaměstnance a

zaměstnavatele, odpovědnost za škodu, zaměstnanecké dílo.

8. Úvod do práva duševního vlastnictví - autorskoprávní ochrana a ochrany průmyslových práv, licence.

9. Ochrana osobních údajů, elektronické komunikace a právo.

10. Ochrana hospodáské soutěže, zneužití a omezení soutěže, nekalá soutěž a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.

11. Úvod do správního práva a základy finančního práva, správní řízení, řízení před orgány finanční správy, místní šetření a daňová kontrola.

12. Úvod do stavebního řádu. Povaha stavebního řádu, stavební ízení.

13. Základy trestního práva, prameny a základní zásady, pečiny a zločiny, ukládání trestu, trestní odpovědnost právnických osob.

14. Ochrana práv v řízení před soudem, občanské soudní řízení, správní soudnictví, trestní řízení, specifika rozhodčího řízení

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

JANKŮ, M. a kol.: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 5. vydání, Praha, C.H. Beck, 2013

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C3-135
Briaský M.
Košťál P.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-135
místnost T2:C3-135
Briaský M.
Košťál P.

18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
T2:C3-135
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5603506.html