Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diplomová práce II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIDP2 Z 14 2S česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PMIDP2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PMIDP1
Garant předmětu:
Zoltán Szabó
Přednášející:
Cvičící:
Jan Broulím, Radim Krupička, Vladimíra Petráková, Zoltán Szabó, Jaroslav Tintěra
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Samostatná závěrečná práce inženýrského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Během semestru prezentuje student svůj pokrok na společných seminářích a konzultuje svůj postup s vedoucím. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky. Předpokládá se až 360 hodin samostatné práce studenta.

Požadavky:

Prezentace výsledků diplomové práce. Odevzdání dokumentu v rozsahu min 50 stran v předepsaném formátu obsahující výsledky Diplomové práce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Podpora studia [online]. ÚK ČVUT, c2010. Poslední změna 06/2011 [cit. 2013-11-12]. URL:

< http://knihovny.cvut.cz/studium/ >

[2]Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. BOLDIS, Petr, c2001. Poslední změna

11. 11. 2004 [cit. 2013-11-12]. URL: < http://www.boldis.cz/citace/citace.html >

[3]MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.

Doporučená literatura:

[4]ŠŤASTNÝ, Jiří a Boleslav TŘEŠTÍK. Manuál technické dokumentace. 6., přeprac. vyd. České Budějovice: Česká matice technická v nakl. Kopp, 2009. Česká matice technická (Kopp). ISBN 978-80-7232-352-4.

[5]LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003. ISBN 80-7232-208-7.

[6]ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvlášťě. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-167-2.

[7]LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-021-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5589406.html