Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Psychologie a komunikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIPSLK-A ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je postyktnout studetnům základy psychologie, vysvětlení sociálního chování jedince v interpersonálních vztazích, komunikace s jedinci z jiných profesních skupin nebo s lidmi s různými typy smyslových poruch a zdravotních postižení. Hlavní důraz je kladen na možnost využítí získaných poznatků v praxi.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Ověření znalostí formou písemné zkoušky doplněné o ústní zkoušení.

Osnova přednášek:

1.Psychologie osobnosti, základy komunikace

2.Psychologie práce a organizace

3.Psychologie v personálním managementu

4.Pracovní skupina a tým, role a pravomoce.

5.Psychologie v interdisciplinárním prostředí.

6.Řídící pracovník

7.Time management, plánování, delegování.

8.Osvojení a zlepšení dovedností, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci

9.Kultura profesionální komunikace, osobní, elektronické

10.Způsoby prezentace výsledků

11.Rozvoj kultury mluveného projevu, jasné formulování myšlenek, komunikace s jedinci z jiných profesních skupin.

12.Komunikace s klienty.

13.Specifika komunikace se seniory a nejčastější situace, které je třeba mít na paměti

14.Komunikace s lidmi s různými typy smyslových poruch a zdravotních postižení. Komunikace v akademickém prostředí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je postyktnout studetnům základy psychologie, vysvětlení sociálního chování jedince v interpersonálních vztazích, komunikace s jedinci z jiných profesních skupin nebo s lidmi s různými typy smyslových poruch a zdravotních postižení. Hlavní důraz je kladen na možnost využítí získaných poznatků v praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení: východiska a vývoj. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3269-5.

[2] JANÁČKOVÁ, Laura. Praktická komunikace pro každý den. Praha: Grada, 2009. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-2479-9.

Doporučená literatura:

[3] AYERS, Susan a Richard DE VISSER. Psychologie v medicíně. Přeložila Helena HARTLOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2015. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5230-3.

[4] HOLMEROVÁ, Iva. Dlouhodobá péče: geriatrické aspekty a kvalita péče. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5439-0.

[5] KALVACH, Zdeněk. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4026-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5586206.html