Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vodní hospodářství obcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144VHOB Z,ZK 6 4P+2C česky
Garant předmětu:
Jana Nábělková, Jaroslav Pollert
Přednášející:
Jana Nábělková, Jaroslav Pollert
Cvičící:
Jana Nábělková
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Hydrochemie: Chemické složení vody. Rozpuštěné a nerozpuštěné látky. Kovy, halogeny, sloučeniny dusíku, síry a fosforu. Neelektrolyty. Organické látky. Samočištění. Eutrofizace.

Hydrobiologie: Druhy přírodních vod. Ekologie sladkovodních organizmů. Hydrobiologie povrchových, pitných a odpadních vod.

Vodárenství: Zdroje vody, úprava pitné vody, distribuce pitné vody

Stokování: Odpadní voda. Tvary a rozměry stok. Druhy stokových sítí. Objekty na stokové síti (Odlehčovací komory). Ochrana životního prostředí

Čištění odpadních vod: Domovní ČOV. Čistírna odpadních vod. Mechanické čištění. Biologické čištění. Odstraňování dusíku a fosforu. Kalové hospodářství

Požadavky:

účast na laboratorních cvičeních, zpracování protokolů, účast na exkurzích

Osnova přednášek:

A) Zdravotní inženýrství

1. Úvod - obory zájmu, zásobování vodou i kanalizace, obecná rizika a potřeba

2. Pitná voda, zdroje vody, způsoby jímání, úprava vody

3. Koncepce zásobování spotřebišť vodou, vodárenské soustavy, vodovody místní skupinové, oblastní, gravitační vodovod, výtlačný vodovod

4. Výpočet potřeby vody, vodojemy, rozvodné vodovodní sítě, základy návrhu vodovodní sítě, funkce požárního vodovodu, základy hydrauliky rozvodných sítí, ztráty vody, kontrolní činnost, právní předpisy

5. Exkurze na úpravně vod

6. Stokové sítě, koncepce odkanalizování sídlištních celků, soustavy a systémy stokových sítí, výpočet množství odpadních vod

7. Výpočtové metody navrhování stokových sítí, směrové a výškové řešení, základy hydrauliky stok, čerpací stanice na stokách,Stavba a zakládání stok, kontrola, revize, průzkum a měření na stokové síti, základní právní předpisy

8. Historie číštění odpadních vod, možnosti čištění

9. Materiál a konstrukce stok, objekty na stokové síti - šachty, spadiště, skluzy, odlehčovací komory a separátory

10. Malé ČOV, přírodní způsoby čištění

11. Způsoby čištění odpadních vod, mechanická a biologická část ČOV, Velké ČOV

12. Exkurze na ČOV a ve stokové síti

B) Hydrochemie, hydrobiologie

1. Hydrochemie - Vlastnosti vod a jejich složení

2. Hydrochemie - Organické látky

3. Hydrochemie - Anorganické látky

4. Hydrobiologie vodárenská a čistírenská

5. Ekologie vod

6. Hydrobiologie přírodních vod

Osnova cvičení:

1. stanovení KNK, ZNK, iontových forem oxidu uhličitého

2. stanovení Ca, Ca+Mg, amonných iontů a chloridů

3. stanovení CHSK, celkového železa, dusitanů a dusičnanů

4. analýza vzorku vody a její vyhodnocení dle vyhlášky MZ 252/2004

5. hydrobiologie povrchových vod

6. hydrobiologie pitných a odpadních vod

Cíle studia:

Hydrochemie: Seznámit se s chemickým složením vod a základními analýzami. Porozumět nejdůležitějším přírodním procesům ve vodách.

Hydrobiologie: Seznámit se se základy hydrobiologických metod.

Zdravotní inženýrství: seznámit se základy nakládání s vodou v lidských sídlech a moderních trendech v oboru.

Studijní materiály:

[1] Krejčí V. a kol.: Odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000, ISBN 80-86020-39-8, 2002

[2] Nábělková J., Nekovářová J.: Chemie - chemie životního prostředí (2010), Vydavatelství ČVUT, ISBN 978-80-01-04534-3

[3] Hlavínek, P. a kol: Příručka stokování a čištění (NOEL 2002), ISBN 80-86020-30-4

[4] Pitter P.: Hydrochemie. 2015, vydavatelství VSCHT, Praha, ISBN 978-80-7080-928-0

[5] Sládečková A., Sládeček V.: Hydrobiologie. 1995, Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-86020-39-8

[6] Šrytr P. a kol.: Městské inženýrství I,II Petr Academia 1999, ISBN 802000663x

Poznámka:
Další informace:
http://kzei.fsv.cvut.cz/cs/vyuka/predmety/bakalarske/hhzi
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:D-1074

12:00–14:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1074
St
místnost TH:D-1074

14:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
D1074
místnost TH:D-1074

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1074
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5565306.html