Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Semestrální projekt I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBSPR1 KZ 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Petr Kudrna
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci předmětu bude kladen důraz na týmovou práci v rámci projektu ve 4. semestru studia. Téma práce si tým (minimálně 2 a maximálně 3 studenti) vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra. Nabízená témata se budou odvíjet od dosud probrané látky. V rámci tohoto týmového projektu bude možné si procvičit základní komunikativní a prezentační dovednosti včetně ověření si metod práce v kolektivu, jeho vedení a projektového managementu. Předmět student naučí též vytvářet podklady pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů.

Studenti budou seznámeni se specifičností a náležitostmi odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze apod.) a odborných textů (příspěvky na konference, postery, samostatné práce či projekty apod.). Dále pak bude věnován čas psaní rešerší a bibliografických citací.

Předmět je koncipován tak, aby si student mohl vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu. Je výhodné, pokud student bude pokračovat v obdobném tématu v rámci bakalářské práce. Pokud by obě témata měla navíc vztah k problematice v zaměstnání, pak by to bylo velmi efektivní.

Požadavky:

Téma semestrálního projektu (SPR1) musí být z oblasti biomedicínského inženýrství a musí mít vztah ke stejnojmennému studijnímu oboru Biomedicínský technik. Témata jsou pro příslušný akademický rok přístupná v databázi projects.fbmi.cvut.cz

Pozn.: Nelze realizovat ekonomicko-manažerská témata, témata založená převážně na tvorbě rešerše, čisté programování, témata čistě z oblasti biologie apod. Vždy musí být součástí práce aplikace v souladu se zaměřením oboru. V tématu musí být vždy souvislost s technikou (lékařské přístroje, případně náplně práce Biomedicínského technika v klinické praxi)!

Zadání, která nebudou spadat do výše uvedených oblastí nebudou schválena.

Celkem realizované 3 prezentace (P1: identifikované cíle práce; P2 průběžná zpráva o řešení projektu; P3: závěrečná prezentace k projektu). Prezentace budou namátkově vyžadovány a prezentovány.

Odevzdaný text - přehled současného stavu (do 20. 3. 2020, 8:00 - sekretariát KBT)

Odevzdaný text Semestrálního projektu dle metodiky pro SPR2, termín odevzdání tištěné verze 15. 5. 2020 (do 12:00 tištěná verze, sekretariát KBT) a zároveň do systému PROJECTS.

Hodnocení klasifikovaného zápočtu se skládá z těchto částí:

- 50 % posudek vedoucího

- 50 % závěrečná zpráva (posouzená oponentem)

Zápis hodnocení (klasifikovaný zápočet) do systému KOS zapisuje garant předmětu 17PBBSPR1, nebo jím určený zástupce, na základě výše uvedené metodiky hodnocení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Během semestru jsou vyhrazeny 2 hodiny každý týden pro práci týmu pod vedením učitele.

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s obecnými požadavky na vypracování takovéhoto projektu. Konkrétně se pak jedná o následující témata, se kterými jsou studenti seznámeni podrobně a to prostřednictvím této příručky a též během vytváření práce pod vedením vedoucího TP. Jedná se o: základní komunikativní a prezentační dovednosti včetně ověření si metod práce v kolektivu, jeho vedení a projektového managementu, vytváření podkladů pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů, typografická pravidla a korekturní značky, druhy, účel a náležitosti odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze apod.), druhy, účel a náležitosti psaných odborných textů (příspěvky na konference, postery, samostatné práce či projekty apod.), psaní rešerší a bibliografických citací.

Studijní materiály:

[1] Informační výchova [online]. Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven, c2003. Poslední změna 21. 5. 2003 [cit. 2006-01-24]. http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm

[2] Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. BOLDIS, Petr, c2001. Poslední změna 11. 11. 2004 [cit. 2006-01-24]. http://www.boldis.cz/citace/citace.html

[3] TŘEŠTÍK, Boleslav - ŠŤASTNÝ, Jiří. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, 2002.

[4] LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003.

[5] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 18 s.

[6] LIŠKA, V. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. 100 s.

[7] MEŠKO, Dušan - KATUŠČÁK, Dušan - FINDRA, Ján a kol. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, 2005. 496 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5211806.html