Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pacientské a přístrojové simulátory a testery

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBPPSA Z,ZK 4 2P+2L česky
Korekvizita:
Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) (17PBBLPZ1)
Garant předmětu:
Petr Kudrna
Přednášející:
Lenka Horáková, Jiří Hozman, Petr Kudrna, Martin Rožánek
Cvičící:
Lenka Horáková, Petr Kudrna, Evgeniia Mardanshina, Leoš Tejkl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V průběhu předmětu pak bude pozornost věnována dvěma velkým skupinám a to pacientským simulátorům a přístrojovým testerům. Možnosti použití těchto dvou skupin v klinické praxi bude také součástí témat. Jako nezbytná součást výuky budou zařazena laboratorní cvičení na pracovišti simulovaného pracoviště JIP, kde jsou realizovány veškeré ukázky s oběma skupinami přístrojů. Předmět má bezprostřední vztah k budoucímu uplatnění v praxi. Je kladen velký důraz na zvládnutí interdisciplinární výuky (zejména propojení fyziologie a technických principů). Vzhledem k organizaci výuky jako 2 hodinové bloky 1x za 14 dnů je níže uvedeno pouze 7 témat přednášek (týká se i organizace cvičení, popř. bude realizována bloková výuka z důvodu časové náročnosti experimentů a také omezeným možnostem z hlediska počtu studentů).

Požadavky:

Povinná účast na všech cvičeních s výjimkou důvodů hodných žřetele (nutné doložit). Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet bude tvořen dvěma testy (každý test po 10 otázkách po 1 bodu s třemi možnostmi odpovědí, vždy je pouze jedna správná) s daným počtem bodů. Výsledné hodnocení bude průměrem součtu bodů za oba testy a musí to být hodnota vyšší, nebo rovná 50 % celkového počtu bodů z obou testů.

Zkouška je tvořena písemným testem, kde je kombinovaná varianta odpovědí typu ABC (vždy jedna správná) - 1 bod, tj. 0 nebo 1 bod a varianta, kdy je potřeba odpovídat písemně (otevřené otázky) - 5 bodů, tj. od 0 do 5 bodů (důležité otázky). Celkem 36 otázek, z toho 20 MCQ (abc) po 1 bodu a 16 otázek otevřených po 5 bodech. Správná odpověď podle typu 0 až 5 bodů, označení více odpovědí znamená 0 bodů, žádná odpověď znamená 0 bodů, špatná odpověď znamená nula bodů. Minimum 50 bodů, max. 100 bodů. Hodnocení testu dle ECTS tabulky uvedené ve SZŘ ČVUT. Celkový čas vyhrazený na test je 120 minut. Po opravě testu je možné ústní dozkoušení na lepší stupeň, pokud je výsledek testu na rozhraní klasifikačních stupňů (typicky o -2 body).

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, motivační video, podmínky zakončení předmětu, pacientské a přístrojové simulátory a testery (definice, typy, příklady, parametry, ilustrace použití v klinické praxi). Přehled a principy používaných zdravotnických elektrických přístrojů.

2. Základní principy realizace, souvislosti s ostatními obory (analogie mezi fyzikálními oblastmi)

3. Prostředí pro ovládání celotělového simulátoru, tvorba scénáře a dalších souvisejících procedur při ovládání manekýna (příklady scénářů – rozbor filozofie tvorby)

4. Metodika tvorby konceptuálního modelu

5. Ukázka a popis vybraného modelu hemodynamiky člověka

6. Základy farmakologie aplikované pro celotělové pacientské simulátory

7. Základy anesteziologie aplikované pro celotělové pacientské simulátory

8. Využití poznatků z anesteziologie při tvorbě scénářů a související lékařská přístrojová technika

9. Ostatní druhy simulátorů, testerů a analyzátorů, možnosti využití v klinické praxi v oblasti lékařské přístrojové techniky (příklady, souvislosti s legislativou)

10. Ostatní druhy simulátorů, testerů a analyzátorů, možnosti využití v klinické praxi v oblasti respirační péče (příklady, souvislosti s legislativou)

11. Ostatní druhy simulátorů, testerů a analyzátorů, možnosti využití v klinické praxi v oblasti zobrazovacích systémů (příklady, souvislosti s legislativou)

12. Návrh a realizace dílčích bloků pacientských a přístrojových simulátorů (bloková a obvodová schémata)

13. Příklady obvodových realizací simulátorů a testerů (EKG, EEG, SpO2, NIBP, …)

14. Fantomy (definice, přehled - typy, použití, parametry, principy návrhu, souvislost s procesem hodnocení kvality)

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení (seznámení s prostředím Müse pro ovládání a vytváření scénářů pro celotělové pacientské simulátory CAE Healthcare modely ECS a HPS), požadavky na zakončení, organizace předmětu, BOZP, koncepce a přehled laboratoří

2. Prostředí Müse pro ovládání a vytváření scénářů pro celotělové pacientské simulátory CAE Healthcare modely ECS a HPS - část 2

3. Prostředí Müse pro ovládání a vytváření scénářů pro celotělové pacientské simulátory CAE Healthcare modely ECS a HPS - část 3

4. Celotělový pacientský simulátor ECS a HPS - celkový popis, uspořádání, součásti, HW doplňky

5. Prostředí Müse pro ovládání a vytváření scénářů pro celotělové pacientské simulátory CAE Healthcare modely ECS a HPS - tvorba scénáře při spojení s celotělovým simulátorem - část 1

6. Prostředí Müse pro ovládání a vytváření scénářů pro celotělové pacientské simulátory CAE Healthcare modely ECS a HPS - tvorba scénáře při spojení s celotělovým simulátorem - část 2 (zadání úlohy na zpracování LOG souboru)

7. Přehled, princip a způsoby použití zdravotnických prostředků, zejména zdravotnických elektrických přístrojů. , použití celotělového simulátoru HPS s monitorem vitálních funkcí

8. 1. test

9. Použití celotělového simulátoru HPS s plicním ventilátorem

10. Přehled, principy a způsob použití přístrojových simulátorů, analyzátorů a testerů - část 1

11. Použití celotělového simulátoru HPS s anesteziologickým přístrojem včetně zabudovaného monitoru vitálních funkcí

12. Přehled, principy a způsob použití přístrojových simulátorů, analyzátorů a testerů - část 2

13. Komplexní úloha s HPS a všemi dostupnými přístroji + SW prostředí MÜSE

14. 2. test, ukázka systému METI Vision a bezdrátového simulovaného monitoru vitálních funkcí, klasifikovaný zápočet

Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali základní vědomosti o existenci a principech tzv. přístrojových a pacientských simulátorů a testerů, které se zcela běžně používají v klinické praxi a dále též o možnostech v souvislosti s provozem zdravotnických prostředků.

Studijní materiály:

[1] Kofránek, J., Hozman, J. Pacientské simulátory. [online]. Praha:Creative Connections, 2013. [cit. 14-02-2014]. http://www.creativeconnections.cz/pacientskeSimulatory/ ISBN 978-80-904326-6-6 (povinné)

[2] Hozman, J., Chaloupka, J., Maršálek, P.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 3. Simulátory fyziologických funkcí a bezpečnost pacienta. Skriptum ČVUT. Praha: ČVUT, 2008.(povinné)

[3] Kofránek, J., Velan, T., Janicadis, P. Šém pro Golema. Zkušenosti s tvorbou a využitím výukového simulátoru fyziologických funkcí [online]. Praha: 1. LF UK, 2005. [cit. 21-07-2011].

http://www2.humusoft.cz/www/archived/pub/matlab/kofranek/medsoft.htm (doporučené)

[4] Silbernagl, S., Despopoulos, A. Atlas fyziologie člověka. 6. Vyd. Praha: Grada, 2004. 448 s.(doporučené)

[5] Silbernagl, S., Lang, F. Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada, 2001. 392 s.(doporučené)

[6] Kittnar, O., Mlček, M. Atlas fyziologických regulací. Praha: Grada, 2009. 320 s.(doporučené)

[7] Holčík, J.: Modelování a simulace biologických systémů. Skriptum ČVUT. Praha: ČVUT, 2006.(doporučené)

[8] Potůček, J.: Metodologie modelování biologických systémů. Praha: Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2009. (doporučené)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-420
Hozman J.
Kudrna P.

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-420
Rožánek M.
Horáková L.

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt
místnost KL:A-009
Tejkl L.
Mardanshina E.

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. simulované JIP
místnost KL:A-104
Tejkl L.
Mardanshina E.

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5210606.html