Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tomografické zobrazovací systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBTZS Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17ABBTZS je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17ABBKZS
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Ultrazvukové zobrazovací systémy. Dopplerovské systémy. CT systémy (základní princip, schematické uspořádání systému, základní fyzikální princip, vývojové generace, základní principy rekonstrukce). Systémy zobrazování magnetickou rezonancí. Princip PET a SPECT. Specializované zobrazovací systémy. Předmět a zejména laboratorní cvičení poskytují studentům náhled na principy tvorby vzniku obrazových dat používaných v lékařství, na princip metod jejich snímání, digitalizaci a následného zpracování, na princip funkce a vlastnosti snímacích obrazových prostředků v souvislostech, což má význam zejména z hlediska interdisciplinárnosti předmětu a oboru jako celku.

Vstupní požadavky předmětu:

Fyzika z hlediska interakce záření s hmotou, částicová fyzika, akustika, vlnění, optika. Vhodné jsou i partie z oblasti teorie systémů.

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

Student je schopen vysvětlit základní fyzikální princip dané modality a zná její uspořádání včetně principu tvorby obrazu.

Student je schopen posoudit, na základě standardně definovaných technických parametrů, zda ZS splňuje požadavky, které jsou lékaři na modalitu kladeny. Takovéto poznatky jsou pak výchozím předpokladem ke správnému postupu technika při výběru a aplikaci dané modality a též nezbytným minimem pro zajištění potřebné kvality výsledných obrazových dat.

Požadavky:

Účast je povinná na všech cvičeních. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů hodných zřetele (musí být doloženo). Na konci každé hodiny musí být vyučujícímu odevzdána úloha pro aktuální týden. Bez získání zápočtu a jeho zápisu do IS ČVUT KOS není možné realizovat zkoušku.

Povinnou součástí předmětu je účast na akci s názvem Trendy vývoje v zobrazování magnetickou rezonancí a to dne 29.11.2019, která se uskuteční v Kladně. Viz též harmonogram výuky.

Zkouška je tvořena písemným testem, kde je kombinovaná varianta odpovědí typu ABC (vždy jedna správná) - 1 bod, tj. 0 nebo 1 bod a varianta, kdy je potřeba odpovídat písemně (otevřené otázky) - 5 bodů, tj. od 0 do 5 bodů (důležité otázky). Celkem 36 otázek, z toho 20 MCQ (abc) po 1 bodu a 16 otázek otevřených po 5 bodech. Správná odpověď podle typu 0 až 5 bodů, označení více odpovědí znamená 0 bodů, žádná odpověď znamená 0 bodů, špatná odpověď znamená nula bodů. Minimum 50 bodů, max. 100 bodů. Hodnocení testu dle ECTS tabulky uvedené ve SZŘ ČVUT. Celkový čas vyhrazený na test je 120 minut. Po opravě testu je možné ústní dozkoušení na lepší stupeň, pokud je výsledek testu na rozhraní klasifikačních stupňů (typicky o -2 body).

Osnova přednášek:

1. UZ zobrazovací systémy - základní veličiny zvukového pole, elektromechanické analogie. UZ sondy (konstrukce, parametry, vlastnosti).

2. UZ zobrazovací systémy - obecná struktura. Rozdělení (lineární, sektorové). Mechanické a elektronické systémy rozkladu. Prostorová rozlišovací schopnost. Fokuzace. Módy zobrazení (A, B, C, M či TM).

3. UZ dopplerovské systémy (Dopplerův jev, aplikace v medicíně, obecné schéma demodulace)

4. UZ dopplerovské systémy (demodulace založená na FFT, uspořádání CW, PW, parametry, vlastnosti)

5. CT - nevýhody konvenční RTG diagnostiky. Základní princip CT. Uspořádání systému. Základní fyzikální princip CT. Vývojové generace CT. HW a SW.

6. CT - Helikální CT RTG, multi-slice CT RTG (MSCT, MDCT), DSCT/DECT. CT číslo, detektory CT systémů.

7. CT - Základní principy rekonstrukce obrazu u CT systémů (přímá zpětná projekce, Radonova transformace, filtrovaná zpětná projekce)

8. CT - Analytická rekonstrukce u CT systémů (2D Fourierova transformace, iterativní rekonstrukce)

9. MR - Fyzikální podstata (spin, precese, Larmorova frekvence). Rádiové frekvence v magnetickém poli, fázová koherence a precese, rezonance, VF puls, generování MR signálu, signál volné precese (FID)

10. MR - Relaxace, relaxační časy, či časové konstanty T1, T2, VF puls, vztah pulsních sekvencí a kontrastu, SR, SE a IR sekvence, parametry vážený obraz a vztah k časům TE a TR.

11. MR - Kódování prostorové polohy objemového elementu (voxelu), gradientní pole, význam pulsních diagramů (sekvence, protokoly)

12. MR - Podstata Fourierovy rekonstrukční metody, základní komponenty MR systému.

13. Systémy výpočetní tomografie v nukleární medicíně (SPECT, PET)

14. Hybridní zobrazovací systémy (SPECT/CT, PET/CT, MR/PET, molekulární zobrazení), preklinické zobrazovací systémy

Osnova cvičení:

Cvičení budou probíhat jednak v PC učebně a jednak v laboratoři ČVUT FBMI.

1. UZ systémy (úloha v PC učebně)

2. UZ systémy (experimentální úloha v laboratoři)

3. UZ dopplerovské systémy (úloha v PC učebně)

4. UZ dopplerovské systémy (experimentální úloha v laboratoři)

5. CT systémy ? rekonstrukční algoritmy (přímá zpětná projekce) (úloha v PC učebně)

6. CT systémy ? rekonstrukční algoritmy (filtrovaná zpětná projekce) (úloha v PC učebně)

7. CT systémy ? rekonstrukční algoritmy (iterativní metoda) (úloha v PC učebně)

8. CT systémy ? rekonstrukční algoritmy (metoda založená na 2D FT) (úloha v PC učebně)

9. CT systémy ? (experimentální úloha v laboratoři se systémem PHYWE)

10. MR systémy ? vliv relaxačních časů na kontrast obrazu (úloha v PC učebně na modelu v Matlabu)

11. MR systémy ? k ? prostor (úloha v PC učebně na modelu v Matlabu)

12. MR systémy ? princip tvorby obrazu (úloha v PC učebně na modelu v Matlabu)

13. SPECT, PET (úloha v PC učebně na modelu v Matlabu)

14. Hybridní ZS (úloha v PC učebně na modelu v Matlabu

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s obecnými základy teorie procesu zobrazení, metodami snímání, hodnocení a zpracování obrazové informace, vlastnostmi obrazových signálů, principy vytváření obrazu, konstrukčním uspořádáním a s obecným kvantitativním hodnocením kvality zobrazovacích modalit používaných v lékařství a z toho vyplývajících omezení a rizik.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] DRASTICH, Aleš. Tomografické zobrazovací systémy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. ISBN 80-214-2788-4.

[2] Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana [online]. Jaroslav Ptáček, c2002-2017. Poslední změna 18. 10. 2013 [cit. 2023-08-16]. URL: http://old.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/klinika-nuklearni-mediciny/pedagogicka-cinnost/fyzikalni-zaklady-zobrazovani-v-nuklearni-medicine-a-radiacni-ochrana/

[3] Webb's physics of medical imaging. 2nd ed. Editor M. A. FLOWER. Boca Raton: CRC, c2012. Series in medical physics and biomedical engineering. ISBN 978-0-7503-0573-0. (1st ed. is also available in library)

Doporučená literatura:

[4] HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. Brno: Neptun, c2006. ISBN 80-86850-01-3.

[5] BENEŠ, Jiří, Jaroslava KYMPLOVÁ a František VÍTEK. Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory: pro studium i praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4712-5.

[6] BENEŠ, Jiří, Daniel JIRÁK, Clare WALLACE a František VÍTEK. Základy lékařské fyziky. 4. vydání. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2671-0.

[7] SEIDL, Zdeněk. Neurologie pro studium i praxi. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5247-1. (dostupné i jako ebook v rámci Flexibooks)

[8] SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0709-4.

Studijní pomůcky:

Výukový software umožňující zpracování obrazových dat v digitální mikroskopii, ale i obecně (SW MIPS - https://www.instaluj.cz/mips - na vytváření se podílel i garant předmětu)

Hozman, J., Roubík, K. Tomografické zobrazovací metody v lékařství - CT (česká verze). Výukový videoprogram (VHS, CDROM). Praha: AVTC ČVUT, 2002. Je k dispozici na https://download.cvut.cz/vyukova-videa-pro-fbmi/ (je vyžadována autorizace hlavním heslem ČVUT) .

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5209206.html