Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrofyziologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBELFA Z,ZK 2 1P+1L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Tento předmět navazuje na Anatomii a fyziologii I. a II. a zabývá se problematikou vzrušivých tkání (nervové soustavy a svalů). Vznik, šíření a mezibuněčný přenos elektrických a magnetických signálů jsou popsány a vysvětleny na buněčné a molekulární úrovni a pomocí analogických a numerických modelů. Přednášky jsou doplněny domácími logickými a početními úlohami. Principy klinického využití (snímání, diagnostika, terapie) jsou předmětem demonstrací a praktických cvičení.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu: účast a protokoly z praktické výuky, bez uděleného zápočtu nebude student připuštěn ke zkoušce.

Zkouška: písemný test, otázky zahrnují početní úlohy či vyžadují komplexní přístup k řešení. Počet otázek 20. Na test je vymezeno 60 minut. Napsání testu minimálně na 50%. Celkové hodnocení podle ECTS klasifikační tabulky.

Okruhy otázek ke zkoušce:

1 Struktura biologické membrány. Membránové lipidy a proteiny. Základní funkce membrány. Pasivní elektrické vlastnosti membrány: Resistence. Voltampérová charakteristika. Kapacita.

2. Iontové kanály. Transmembránový transport iontů.

3. Klidový membránový potenciál. Akční potenciál. Měření potenciálů na membráně,

4. Šíření akčního potenciálu. Principy senzorické transdukce, klasifikace receptorů. Vedení akčního potenciálu axonem. Přenos informace, synapse, sumace podprahových signálů, mechanismy synaptické paměti.

5. Geneze automatických a rytmických signálů (buněčné pacemakery). Mechanismus spontánní depolarizace. Koncept dráždivosti a refrakterity.

6. Speciální elektrofyziologie: akční potenciál kosterního a hladkého svalstva. Úloha vápníku při svalové kontrakci. Sumace, tetanus.

7. Speciální elektrofyziologie: elektrofyziologie srdce. Akční potenciál kardiomyocytů. Šíření AP, význam elektrických synapsí. EKG.

Osnova přednášek:

1. Základy elektrofyziologie. Struktura buněčné membrány

2. Měření a vysvětlení klidového a akčního potenciálu. Principy šíření akčního potenciálu.

3. Geneze eklektického impulzu

4. Speciální elektrofyziologie: Akční potenciál svalového vlákna

5. Speciální elektrofyziologie. Elektrofyziologie srdce

6. Fyzikální pojetí elektrofyziologie z hlediska jednotlivých dílčích problematik - ?Přenos náboje - hnací síla buněčných funkcí?

7. Fyzikální pojetí elektrofyziologie z hlediska jednotlivých dílčích problematik - ?A ještě ionty: přenos a uchovávání informace?. Souhrn probraných problematik, příprava ke zkoušce, odpovědi na jakékoli otázky k probíraným tématům, případné konzultace.

Osnova cvičení:

1. Transepiteliální elektrofyziologie (4h)

Demonstrace: Ussingova komůrka s biologickým objektem.

Voltage clamp, kinetika pasivních a aktivních iontových transportů, iontové kanály, Na/K pumpa, farmaklologie.

2. Extracelulární elektrofyziologie izolovaného nervu (4h)

Demonstrace: komůrka s nervem

- práh dráždivosti, síření akčního potenciálu, principy fyzikální a chemické anestézie

3. ElektroMyoGrafie a EKG (4h)

- snímání a základní vyhodnocení normální nervo-svalové aktivity

- registrace a základní vyhodnocení EKG

4. Započet (2h)

Cíle studia:

Seznámit studenty s teorií vzniku elektrických projevů buněk, s možnostmi měření a využití těchto projevů na různých úrovních, s vlivem elektrické stimulace a umožnit studentům experimentální ověření.

Studijní materiály:

[1] ROSINA, Jozef et al. Biofyzika: pro zdravotnické a biomedicínské obory. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 224 s. ISBN 978-80-247-4237-3.

[2] ROSINA, Jozef, Hana KOLÁŘOVÁ a Jiří STANEK. Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 230 s. ISBN 80-247-1383-7.

[3] NAVRÁTIL, Leoš a kol. Medicínská biofyzika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 524 s. ISBN 80-247-1152-4.

[4] MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Aleš BOUREK. Lékařská fyzika a informatika: (se zaměřením na zubní lékařství). Brno: Neptun, 2007. 352 s. ISBN 978-80-86850-02-3.

[5] BENEŠ, Jiří a kol. Základy lékařské biofyziky. 3., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 200 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2034-3.

[6] SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a rozšíř. Praha: Grada, 2004. 435 s. ISBN 80-247-0630-X.

[7] HONZÍKOVÁ, Nataša. Biologie člověka. Brno: VUT, 1995. 140 s. ISBN 80-85867-64-8.

[8] ROKYTA, Richard a kol. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Vyd. 1. Praha: ISV, 2000. 359 s. ISBN 80-85866-45-5.

[9] AMBLER, Zdeněk a kol. Klinická neurologie. Část 1. Vyd. 2. Praha: Triton, 2008. 976 s. ISBN 978-80-7387-157-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5208006.html