Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnost v elektrotechnice 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M16BP3 Z 0 2B česky

Předmět B1M16BP3 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět BEZM

Předmět B1M16BP3 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BEZM (vztah je symetrický)

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví studentů při práci na ČVUT v Praze. Předmět seznamuje studenty s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami před úrazem elektrickým proudem, se zásadami bezpečného chování na pracovišti. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16BP3

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE1M16BP3

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16BP3

Požadavky:

Nutno absolvovat na začátku 1. semestru !

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/bezpecnost-prace

Osnova přednášek:

1. Základní právní podklady BOZP. Požadavky na zajištění BOZP. Bezpečnost technických zařízení. Povinnosti zaměstnavatele. Povinnosti a práva zaměstnance. Bezpečnost práce s elektrickým zařízením podle § 3, Vyhl ČUBP a ČBÚ 50/78 Sb. Bezpečnost práce se zobrazovacími jednotkami (počítači). Pracovní úraz a jeho evidence. První pomoc - traumatologický plán. Důležité telefony.

2. Odborná způsobilost v elektrotechnice. Rizika a příčiny úrazů. Symbolika a označování. Bezpečnostní parametry a uspořádání elektrického zařízení. Bezpečná obsluha a práce, oprávnění osob. Principy ochran před nebezpečným dotykem živých a neživých částí. Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů. První pomoc při úrazu elektrickým proudem.

3. Princip resucitace a práce a obsluha automatického externího defibrilátoru

Osnova cvičení:

1. Diskuse k problematice BOZP, vysvětlení případných nejasností studentů. První pomoc při úrazu elektrickým proudem.

Praktické procvičení přednášené látky z oblasti bezpečnosti elektrických zařízení v souladu s požadavky na elektrotechnickou kvalifikaci studentů FEL. Bezpečnost v laboratořích a počítačových učebnách ČVUT FEL. Praktické ukázky bezpečnostních prvků užívaných v laboratořích se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

2. Praktické ukázky obsluhy automatizovaného externího defibrilátoru a nácvik života zachraňujících činností s AED a s resuscitačním manekýnem.

Písemné a ústní prověření odpřednášené a odcvičené látky z vyhlášky 50/78 sb. z požadované elektrotechnické kvalifikace.

Podepsání záznamu o školení s osnovou a formulkou, že byl student školen a všemu porozuměl. Záznam o úspěšném absolvování předmětu v semestru získáním zápočtu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Cipra, M., Kříž, M., Kůla, V.: Elektrotechnická kvalifikace; ČVUT, Praha, 2006

2. Pravidla pro práci v laboratoři na katedře K13116

3. Materiály k přednáškám BOZP

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4952106.html