Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vodárenství a čistota vod

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YVCV Z,ZK 6 4P+1C česky
Garant předmětu:
Ivana Kabelková
Přednášející:
Filip Horký, Ivana Kabelková, Kateřina Slavíčková
Cvičící:
Filip Horký, Ivana Kabelková
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Přirozené složení povrchových vod. Druhy znečištění vod, jeho působení a vlastnosti. Zdroje znečištění. Vodní toky. Nádrže. Monitoring jakosti vod. Klasifikace jakosti povrchových vod v ČR. Ochrana vod před znečištěním. Modelování kvality vody. Úprava pitné vody. Distribuce pitné vody.

Požadavky:

Průběžné řešení příkladů na cvičeních, odevzdání vybraných příkladů. Povinná účast na vyzvaných přednáškách.

Osnova přednášek:

Čistota vod:

1. Užívání vod a požadavky na jejich kvalitu. Přirozené složení povrchových vod - koloběhy základních prvků, procesy a přírodní faktory.

2. Znečištění vod I - druhy znečištění, jejich vlastnosti a působení (znečištění působící úbytek kyslíku, živiny, nerozpuštěné látky, toxické látky, plasty)

3. Znečištění vod II - druhy znečištění, jejich vlastnosti a působení (acidifikace vod, tepelné znečištění, patogenní mikroorganizmy, znečištění ovlivňující organoleptické vlastnosti)

4. Zdroje znečištění - bodové a nebodové zdroje, zdroje související se srážkových odtokem, havárie

5. Jezera a nádrže - ekosystém, stratifikace, eutrofizace, modelování, opatření na ochranu

6. Zvláštní přednáška na téma Huminové látky a manipulace s vodárenskými nádržemi

7. Zvláštní přednáška na téma eutrofizace a biomanipulace s nádržemi

8. Vodní toky - ekosystém, samočištění, modelování transportních a transformačních procesů, opatření na ochranu

9. Měření a monitorování kvality vod - časové a prostorové aspekty, fyzikálně-chemický monitoring, biomonitoring, monitoring hydromorfologie

10. Zvláštní přednáška na téma mikropolutanty jakožto nový druh znečištění

11. Legislativní přístupy k ochraně vod - legislativa EU a ČR

12. Exkurze na téma Biomonitoring vodních toků

13. Závěry a diskuse

Vodárenství:

1. Legislativa, historie vodárenství a úpravy vody, zdroje vody, jakost vody ve zdroji

2. Způsoby úpravy vody, návrh úpravny vody

3. Úprava podzemní vody - odkyselování, odželezování, odmanganování, filtrace, dezinfekce, iontová výměna

4. Úprava povrchové vody - mechanické předčištění, preoxidace, dezinfekce

5. Úprava povrchové vody - čiření, flotace

6. Úprava povrchové vody - filtrace, adsorpce, stabilizace, membránové procesy, kalové hospodářství

7. Potřeba vody - vývoj, výpočet

8. Čerpací stanice - doprava vody od zdroje ke spotřebiteli

9. Vodojemy, typy, funkce, výpočet, návrh tlakových pásem

10. Distribuční síť - návrhové parametry a požadavky - topologie, tlak.podmínky,

11. Distribuční síť - trubní materiály, tvarovky, armatury, výstavba a sanace vodovodů

12. Provozní a kontrolní činnosti

13. Závěry a diskuze

Osnova cvičení:

Čistota vod:

1. Charakterizace látkového složení vod.

2. Bilance látek, transformace látek. Vodní toky - transformace znečištění.

3. Vodní toky - transport znečištění : stopovač, puls.

Vodárenství:

1. Vyhodnocení čerpací zkoušky

2. Návrh tlakových pásem

3. Návrh výtlačného systému

Cíle studia:

Čistota vod: Cíle studia jsou porozumění přírodním procesům a vlivům člověka na kvalitu povrchových vod a osvojení si základů modelování kvality vody.

Vodárenství: Cíle studia jsou zaměřeny na porozumění procesům úpravy pitné vody a problematice distribuce pitné vody od zdroje až k odběratelům.

Studijní materiály:

! Pitter P. (2021). Hydrochemie. 5. vydání. ISBN: 978-80-7080-928-0

! Boyd Claude E. (2016). Water Quality. ISBN 13 (EAN) 9783319330624

? Gujer, Willi (2008). Systems Analysis for Water Technology. ISBN 978-3-540-77278-1

? Franzle Stefan (2012). Introduction to Environmental Engineering. ISBN13 (EAN): 9783527329816

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4935806.html