Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ekotoxikologie a odvodnění urbaniz. území

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144EKOU Z,ZK 6 4P+1C česky
Garant předmětu:
Jana Nábělková, David Stránský
Přednášející:
Jana Nábělková, Jana Nekovářová, David Stránský
Cvičící:
Jana Nábělková, David Stránský
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Odvodnění urbanizovaných území: metody a nástroje v městském odvodnění, integrální pojetí městského prostředí a krajiny, pochopení souvislostí a návrh opatření s cílem dlouhodobé udržitelnosti nakládání s vodou ve městech a ochrany životního prostředí.

Ekotoxikologie: základní toxikologické a ekologické pojmy teoreticky i prakticky. Skupiny látek s toxikologickým a ekotoxikologickým významem přítomných v různých složkách životního prostředí.

Požadavky:

zkouškový test, úkoly ze cvičení OUU, protokoly ze cvičení Ekotox

Osnova přednášek:

Odvodnění urbanizovaných území:

1. Obor městského odvodnění, Urbanizace a vývoj koncepcí městského odvodnění, integrované řešení. Základní řešené vodohospodářské úlohy. Základní prostředky.

2. Produkce odpadních vod, látkové složení odpadní vody. Déšť a dešťová data v městské hydrologii.

3. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch. Znečištění dešťového odtoku. Měření a monitoring. Základy modelování, Simulační modely. Požadavky na model a data.

4. Vodní toky v urbanizovaných povodích.

5. Opatření na ochranu recipientu: Dešťové nádrže. Další způsoby ošetření dešťového odtoku.

6. Opatření na ochranu recipientu: hospodaření s dešťovými vodami I

7. Opatření na ochranu recipientu: hospodaření s dešťovými vodami II

8. VYZVANÁ PŘEDNÁŠKA - projektant hospodaření s dešťovou vodu

9. VYZVANÁ PŘEDNÁŠKA - krajinný architekt

10. Globální vodní vazby, virtuální voda, koloběh živin

11. Sustainable developement/ Inovativní technologie

12. Scénáře vývoje městského odvodnění

Ekotoxikologie:

1. Základní pojmy v toxikologii a ekotoxikologii, faktory ovlivňující koncentraci škodliviny v prostředí, faktory ovlivňující účinek škodliviny, interakce škodliviny s organismem

2. Rizikové látky v prostředí obecně: dle rozdělení organické – anorganické, zdroje, použití, význam

3. VYZVANÁ PŘEDNÁŠKA: Toxikologické hodnocení, testy toxicity, ekotoxicity, bioakumulace a jejich využití v praxi, hodnocení rizika, legislativa

4. Pesticidy

5. Uhlovodíky (ropné látky, PAU, PCB, dioxiny)

6. Detergenty, emerging pollutants (farmaka, mikročástice v kosmetice)

7. Plasty

8. Těžké kovy

9. Rizikové látky v ovzduší: hlavní znečišťující látky ovzduší, zdroje, opatření k omezení emisí, metody měření; Rizikové látky ve vodě: zdroje, šíření, biologická dostupnost, metody analýzy anorganických a organických látek

10. (Ne)zdravé prostředí uvnitř budov.

11. Fyzikální vlivy prostředí: elektromagnetické záření, světlo, hluk

12. VYZVANÁ PŘEDNÁŠKA: Testy toxicity v praxi

Osnova cvičení:

1. Základní testy ekotoxicity

2. Analýza těžných kovů v sedimentu drobných toků

3. Analýza rtuti ve vlasech

4. Návrh opatření modrozelené infrastruktury

5-6. Exkurze modrozelená infrastruktura

Cíle studia:

Pochopení principů odvodnění urbanizovných území ve smyslu dlouhodobé udržitelnosti nakládání s vodou ve městech a ochrany životního prostředí.

Seznámení se s látkami nebezpečnými pro člověka i jiné složky životního prostředí.

Studijní materiály:

[1] Krejčí, V a kol.(2002) Odvodnění urbanizovaných území - Koncepční přístup, NOEL2000

[2] Butler, D. a Davies J.W.(2010) Urban Drainage, 3rd edition, Spon Text

[3] Ambrožová J. (2003) Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT, Praha,8070805218

[4] Komínková D. (2011) Ekotoxikologie, Skriptum Stavební fakulta ČVUT, Česká technika - nakladatelství ČVUT

Poznámka:
Další informace:
http://kzei.fsv.cvut.cz/cs/vyuka/predmety/magisterske/ekt
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4933206.html