Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematika pro ekonomiku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1M01MEK Z,ZK 6 28KP+6KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Cílem předmětu je zopakovat základy pravděpodobnosti, podat průřezovou informaci o náhodných procesech, speciálně pak o Markovských řetězcích, a ukázat aplikace těchto matematických nástrojů v ekonomice a pojišťovnictví. Na závěr budou studenti seznámeni také se základy shlukové analýzy coby nástroje pro zpracování dat.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Opakování základů pravděpodobnosti ? náhodný jev, náhodná veličina, práce s náhodnými veličinami.

2. Význam některých diskrétních náhodných veličin v ekonomice ? Poissonovo a binomické rozdělení.

3. Význam některých spojitých náhodných veličin v ekonomice ? exponenciální a normální rozdělení.

4. Aplikace pravděpodobnosti v matematické statistice - odvození nestrannosti odhadů a základních testovacích statistik.

5. Náhodné procesy - základní pojmy.

6. Markovské řetězce s diskrétním časem - vlastnosti, matice pravděpodobností přechodu, klasifikace stavů.

7. Markovské řetězce se spojitým časem - vlastnosti, matice pravděpodobností přechodu, klasifikace stavů.

8. Praktické využití náhodných procesů - Wienerův proces, Poissonův proces, aplikace.

9. Stochastický integrál, stochastický diferenciál a jejich aplikace ve financích.

10. Neživotní pojištění - základní pravděpodobnostní rozdělení počtu a výše škod.

11. Technické rezervy - trojúhelníková schémata, Markovské řetězce v bonusových systémech.

12. Životní pojištění - výpočet pojistného v kapitálovém a důchodovém pojištění.

13. Shluková analýza - základní pojmy, metody shlukování.

14. Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Navara, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. ČVUT, Praha 2007.

[2] Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů. Karolinum, Praha 1998.

[3] Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

[4] Cipra, T.: Finanční ekonometrie. 1. vydání. Ekopress, Praha 2008.

[5] Cipra, T.: Pojistná matematika - teorie a praxe. 2. vydání. Ekopress, Praha 2006.

[6] Řezanková, H., Húsek, D., Snášel, V.: Shluková analýza dat. Professional publishing, Praha, 2007.

[7] http://math.feld.cvut.cz/helisova/01MPE_zapisky.pdf

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4921206.html