Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Finanční účetnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1M16FIU Z,ZK 5 14KP+6KS česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Student je seznámen s principy účetnictví firem, založenými na mezinárodních i českých účetních standardech. Probírají se metody oceňování majetku a závazků v účetnictví, sestavení účetních výkazů firmy (rozvaha, výsledovka, cash flow) a následně metody jejich analýzy s cílem porozumět hospodaření firmy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Význam účetnictví, regulace účetnictví v ČR a v zahraničí, IFRS

2. Účetní zásady a metodické prvky účetnictví.

3. Účtování o dlouhodobém majetku, oceňování aktiv, reálná cena.

4. Náklady a výnosy, přechodné účty, leasing

5. Kapitálové a finanční účty, rezervy.

6. Účetní závěrka, rozvaha a její sestavení.

7. Výsledovka, její sestavení a rozbor.

8. Cash flow - přímý a nepřímý výpočet, volný cash flow.

9. Daňová soustava a účetnictví, odložená daň.

10. Finanční analýza firmy, metody a cíle.

11. Regulace cen, metody.

12. Opce a jiné deriváty, jejich oceňování.

13. Konsolidace účetní uzávěrky, přeměny firem, audit.

14. Shrnutí, rezerva.

Osnova cvičení:

1. Obsah a cíle předmětu, význam účetnictví, právní formy podnikání a vazba na účetnictví.

2. Rozvaha a její rozložení do účtů. Náklady a výnosy v podvojném účetnictví, příklady hospodářských operací.

3. Účtování hmotného a nehmotného majetku, zásoby.

4. Příklady účtování časově rozlišených položek (rezervy, leasing), přechodné účty.

5. Leasing, příklady účtování finančních operací.

6. Příklady sestavení rozvahy a výsledovky a jejich rozbor. Test

7. Sestavení a rozbor výkazu peněžních toků firmy.

8. Účetní uzávěrka a výroční zpráva, daň splatná a odložená.

9. Finanční analýza firmy, finanční páka.

10. Finanční analýza firmy, benchmarking.

11. Konsolidace - příklad.

12. Test.

13. Rezerva, zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

D.Kovanicová: Finanční účetnictví - světový koncept, Polygon, Praha, 2005, ISBN 80-7273-129-7

D.Dvořáková a kol.: Finanční účetnictví podle IFRS, Computer Press, Praha, 2011, ISBN 978-80-251-3652-2

R. Mládek: Světové účetnictví GAAP a IFRS, Linde, Praha, 2005, ISBN 80-7201-519-2

Mezinárodní účetní standardy IFRS, dostupné z www.kacr.cz

Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso, Financial Accounting, IFRS Edition: 2nd, Wiley, 2012

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BD1M16FIU
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4915106.html