Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekologie a ekonomika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1M16EKL Z,ZK 5 21KP+3KS česky
Garant předmětu:
Jaroslav Knápek
Přednášející:
Jaroslav Knápek
Cvičící:
Jaroslav Knápek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Student je seznámen s konceptem trvale udržitelného rozvoje, jeho jednotlivými aspekty a souvislostmi. Student

získává základní znalosti o vlivech a úincích na životní prostedí souvisejícími s energetickými systémy,

prmyslovou výrobou a dalšími antropogenními innostmi. Student získává základní znalosti z oblasti ekonomiky

životního prostedí vetn specifických znalostí z oblasti obchodování s emisními povolenkami, financování

budoucí likvidace jaderných zaízení, ukládání radioaktivních odpad. Dále se získávají znalosti z oblasti

ekonomické efektivnosti obnovitelných zdroj, jejich schémat podpor v kontextu energetických politik R a EU.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vývoj přístupu k ochraně životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj

2. Globální ekologické problémy a demografické, ekonomické, politické aspekty

3. Skleníkový efekt, klimatické změny, obchodování s emisními povolenkami

4. Fosilní paliva, palivový cyklus, ekologické a ekonomické aspekty

5. Jaderný palivový cyklus, ekologické a ekonomické aspekty

6. Ekonomické aspekty nakládání s radioaktivními odpady a vyřazování jaderných zařízení

7. Systémové aspekty užití obnovitelných zdrojů energie

8. Ekonomická efektivnost obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny

9. Ekonomická efektivnost obnovitelných zdrojů pro výrobu tepla

10. Schémata podpor užití OZE, politika ČR a EU

11. Nástroje státu pro regulaci činností ve vztahu k životnímu prostředí

12. Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí, indikátory

13. Externality, externí náklady, jejich stanovení a užití

14. Shrnutí, rezerva

Osnova cvičení:

1. Názory na ekologické problémy

2.

3. Aktuální ekologické problémy - diskuze

4.

5. Trvale udržitelný rozvoj - diskuze

6.

7. Ekonomická efektivnost projektu na užití obnovitelných zdrojů energie 1.

8.

9. Ekonomická efektivnost projektu na užití obnovitelných zdrojů energie 2.

10.

11. Aktuální problémy ochrany životního prostředí v ČR

12.

13. Zápočet

14.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Sorensen B.: Renewable EnergyElsevier 2011. ISBN 978-0-12-375025-9

Ritschelová, Iva, et al. Úvod do ekonomiky životního prostředí. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad

Labem, 2002. 96 s. ISBN 80-7044-415-0

Gore A.: Zem na misce vah. Argo 2000. ISBN 80-7203-310-7

Šauer Petr: Základy ekonomiky životního prostředí I, Praha, 2008, ISBN 978-80-86709-13-0

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+3s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4914706.html