Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Controllingové řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1M16CTR Z,ZK 6 14KP+6KS česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem kurzu je prezentovat controllingové řízení jako efektivní, racionální, soudobý a ucelený přístup k řízení podniku (organizace, instituce) založený na procesním a činnostním přístupu k řízení a současně jako přístup k řízení projektů, které podnik realizuje, ať již jako produkty či na podporu interních procesů i procesů pro interakci s okolím. Ukázat jeho vývoj od funkcionálního pojetí, přes reporting až po celistvý koncept řízení organizace v kontextu aktuálních publikací i špičkové praxe. Kurz zdůrazňuje klíčová propojení jednotlivých funkčních oblastí, ale také určujících procesů, resp. činností v systému řízení podniku. Prezentuje metody a další manažerské nástroje, které lze využít pro řízení jednotlivých součástí (entit) ve vzájemné interakci. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu, slouží ilustrační úlohy. Zejména jsou však pro výuku připraveny modely, které demonstrují klíčové integrační vazby s využitím vhodných manažerských nástrojů. Kurz navazuje zejména na kurzy zaměřené na management podniku, projektové řízení a finanční management. Současně je hlavním výchozím kurzem pro následný kurz Projekt inovace řízení podniku. Na seminářích při přípravě a prezentaci zadaných úloh se předpokládá práce v 2-4 členných týmech. Při testech práce striktně individuální.

Požadavky:

Zápočet: Vyžaduje se pravidelná docházka na cvičení a jednoznačně je doporučována (v souladu s pravidly ČVUT v Praze) docházka na přednášky. Studenti postupně řeší 6 úloh, kdy každá úloha je definována svými cíli. Závěrečná šestá úloha spojuje hlavní aspekty předchozích úloh a vytváří ucelené dílčí řešení vybraných částí řízení podniku při použití controllingového přístupu. Podmínkou získání zápočtu je zpracování všech zadaných úloh a jejich obhájení. Práce během semestru, tj. zpracovaná a prezentovaná řešení aplikovaná na modelovém podniku dle programu cvičení, je bodována dle dané bodovací stupnice, která je dána v pravidlech kurzu. Další podmínkou je získání min. 50 bodů v průběhu semestru jak z testů, tak za úlohy a jejich prezentaci. Závěrečný test je možno 1x opakovat.

Zkouška: Je ústní a skládá se z obhajoby splnění všech cílů řešených úloh a vyhodnocení odpovědí na otázky-zkoušková témata, které jsou k dispozici od začátku kurzu.

Osnova přednášek:

1. Uvedení do předmětu. Program kurzu. Způsob práce v kurzu. O čem je controllingové řízení. Interpretace pojmu Controlling. Vývoj controllingu. Controlling jako přístup k řízení. Konvergenční controllingový koncept (KCK). Role času. Controllingové uvažování. Controlling a integrace. Klasická Vysušilova definice systému řízení. Základní prvky (entity) řízení podniku (organizace).

2. Řízení nákladů v controllingové aplikaci I. Provozní rozpočty, kalkulace nákladů na produkty a jejich integrační vlastnosti. Klíčové vazby mezi provozními rozpočty, kalkulací, operativní evidencí, účetnictvím. Ilustrace na modelech.

3. Řízení nákladů v controllingové aplikaci II. Nákladové uvažování. Náklady jako důsledek manažerského rozhodování. Náklady jako integrační faktor řízení podniku a projektů. Ilustrace na modelech.

4. Metody a postupy nákladového řízení. Přirážková kalkulace. Metoda hodinové nákladové sazby (M-HNS) a její alternativy. Aplikace vícestupňového příspěvku na úhradu. Integrační vlastnosti těchto metod. Jak konstruovat kalkulační vzorec. Principy tvorby nákladového řízení v podnikových aplikacích. Nákladové důsledky různých způsobů financování. Ilustrace na úlohách a modelech.

5. Integrační role plánové soustavy a vyhodnocování výsledků - 3. a 4. hledisko KCK. Plánování a vyhodnocování v controllingové aplikaci. Plánová soustava - základní prvky, vazby a role klíčových nástrojů. Integrace věcného a finančního plánu. Ilustrace s využitím modelu NFP. Časová integrace v plánové soustavě.

6. Manažerské nástroje a jejich integrační vlastnosti I. (H-5 KCK) Finanční controllingové propočty. Role tříbilančního systému. Dynamické metody hodnocení investičních projektů a jejich klíčové veličiny. Metoda ČSH, VVP, diskontovaná verze EVA. Typy rizika. Ilustrace na příkladech.

7. Manažerské nástroje a jejich integrační vlastnosti II. Activity Based Management: ABC/M - Řízení s důrazem na činnosti. Procesní řízení. Projektové řízení. Metodologie Okruhů produktů. Integrační vlastnosti těchto M-nástrojů. Ilustrace na modelech.

8. Manažerské nástroje a jejich integrační vlastnosti III. Hodnotový řetězec (Value Chain). Metoda limitní (cílové) kalkulace (Target Costing). Integrační vlastnosti těchto M-nástrojů. Ilustrace na modelech.

9. Manažerské nástroje a jejich integrační vlastnosti IV. Balanced Scorecard. Řízení vztahů se zákazníky (CRM). Další manažerské nástroje. Integrační vlastnosti těchto M-nástrojů. Ilustrace na modelech.

10. Controllingové celostní uvažování a jeho efekt. Zvyšování výkonnosti (performance) podniku díky controllingovému celostnímu uvažování. Role standardizace a formalizace v controllingové aplikaci. - 6. hledisko KCK. + Aplikace H-7 KCK: Učení (poučení se). Rozbor populárního článku.

11. Integrační aspekty controllingu - 2. hledisko KCK. Obsahová a formální integrace. Vertikální a horizontální integrace. Technicko-finanční integrace a další integrační roviny. Integrace informačních soustav. Integrační role nákladů. Role manažerských nástrojů v integraci. Ilustrace na interaktivních modelech pro prezentaci klíčových integračních vazeb. Role a kvalifikace controllera. Koncept kvality informací. Pojetí dle Martina. Integrační pojetí dle Vysušila.

12. Diskuse ke klíčovým tématům kurzu. Ilustrace na počítačových modelech.

13. Shrnutí, rekapitulace hlavních poznatků a závěrů.

Osnova cvičení:

Cvičení-1: Zadání 1.úlohy- (a) Zadání modelového podniku a návrh jeho procesního schématu, (b) Aplikace controllingové linky. Úvodní test znalostí.

Cvičení-2: Prezentace připravené 1.úlohy posluchači. Její rozbor s důrazem na controllingové charakteristiky řízení. Zadání 2. úlohy - Přiřazení zdrojů a kapacitní plán.

Cvičení-3: Prezentace připravené 2. úlohy posluchači. Její rozbor s důrazem na splnění všech cílů úlohy, zejména na správnost vymezení a zobrazení produkčního procesu a funkce obslužného střediska.

Cvičení-4: Prezentace připravené 2. úlohy- 2.část posluchači. Její rozbor s důrazem na splnění všech cílů úlohy, zejména na správnost vymezení a zobrazení produkčního procesu a funkce obslužného střediska.. Zadání 3. úlohy - Sestavení provozního rozpočtu s důrazem na činnosti a správné přiřazení zdrojů. Průběžný test 1.

Cvičení-5: Prezentace připravené 3. úlohy.. Její rozbor s důrazem na řízení činností, alokaci zdrojů a maximalizaci využití zdrojů. Využití alternativ Metody HNS při řízení nákladů činností, procesů, útvarů, produktů. Rozbor motivačních doporučení. Vyhodnocení způsobu propočtů klíčových položek rozpočtu. Zadání 4. úlohy - Aplikace kalkulačního vzorce s vícestupňovým příspěvkem na úhradu.

Cvičení-6: Prezentace připravené 4. úlohy posluchači -1.část. Rozbor a diskuse ke struktuře kalkulačního vzorce. Význam využití vícestupňového příspěvku na úhradu. Význam grafického zobrazení. Průběžný test 2.

Cvičení-7: Prezentace připravené 4. úlohy posluchači - 2. část. Rozbor a diskuse ke struktuře kalkulačního vzorce. Význam využití vícestupňového příspěvku na úhradu. Význam grafického zobrazení. Zadání 5. úlohy - Nákladové a finanční vyhodnocení financování investičního projektu.

Cvičení-8: Prezentace připravené 5. úlohy posluchači. Její rozbor s důrazem na rozdílnosti při hodnocení nákladovém a finančním (CF). Role délky období a simulace změn délky období. Vliv míry využití kapacity zdroje na výši hodinových (jednotkových) nákladů. Diskuse k alternativám nákupu investice. Zadání 6. úlohy - Návrhy na zvýšení výkonnosti podniku a kompletace semestrální práce (semestrální projekt).

Cvičení-9: Prezentace připravené 6. úlohy posluchači - 1. část. Její rozbor s důrazem na úplnost projektu úlohy a integrační vazby mezi jednotlivými částmi. Průběžný test 3.

Cvičení-10: Prezentace připravené 6. úlohy posluchači - 2. část. Její rozbor s důrazem na úplnost projektu úlohy a integrační vazby mezi jednotlivými částmi.

Cvičení-11: Závěrečný test.

Cvičení-12: Vyhodnocení závěrečného testu. Dodatečné prezentace.

Cvičení-13: Vyhodnocení výsledků v kurzu. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní prameny:

Zralý, M.: Pracovní podklady ke kurzu (prezentace, slajdy, řešené úlohy) v elektronické formě

Zralý, M.: CRPP_textový podklad.pdf

Zralý, M.: Vývoj pojetí controllingu, Controlling, 1/2003, str. 3-9, ISSN 1801-6251, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení

Zralý, M.: Manažerské využití hodinové nákladové sazby, Controlling, 2/2008, str. 5-14, ISSN 1801-6251, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení

Zralý M.: Řízení nákladů - Sbírka úloh, skripta ČVUT (částečně)

Další doporučené prameny:

Baťa, T.: Úvahy a projevy, IŘ, 1993

Brealey, R.A., Myers, S.C.: Corporate Finance (česky: Teorie a praxe firemních financí), John Wiley & Sons, (česky: Computer Press, Praha)

Cokins, G.: Activity-Based Cost Management: An Executive Guide, ISBN: 0-471-44328-X, John Wiley & Sons, 2001

Cokins, G.: Performance management: Finding the Missing Pieces (To close the gap), John Willey & Sons, Inc., 2004

Davila, T., Epstein, K. J., Shelton, R.: Making Innovation Work, How to Manage It, Measure It and Profit from It, Pearson Education Inc., Wharton School Publishing

Drucker, P.F.: The Essential Drucker, Harper Collins Publishers Inc., N.Y., 2005

Eschenbach, R.: Controlling, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1996, česky 2000

Horváth P.: Controlling, Vahlen München, 2002, ISBN 3-8006-2731-0

Kaplan, R.S., Norton D.P.: Alignment, Harvard Business School Press, Boston, 2006

Kaplan R.S., Anderson S.R.: Time Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Press, Boston, 2007

Král B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, poslední vydání

Zralý M., Profota L.: Jak jsou řízeny české firmy? Výsledky benchmarkingového projektu „Manažerská navigace“, Controlling, 4/2003, pp. 3-7, SCPR

Zralý M. a kol: Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení, závěrečná publikace shrnující výsledky stejnojmenného projektu, stran: 239, ISBN: 80-01-03362-7, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2005

Další odkazy na literaturu k jednotlivým okruhům budou uvedeny při přednáškách.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4914406.html