Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy optiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2361031 Z,ZK 3 2P+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s optickými jevy souvisejícími s vlnovou povahou světla a vysvětluje vliv těchto jevů na chování optických přístrojů. Ukazuje praktické aplikace interference, disperze, soustav tenkých vrstev.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Maxwellovy rovnice. Skalární a vektorové vlny, polarizace.

2. Odraz a lom na rozhraní, hraniční podmínky.

3. Fresnelovy vzorce. Brewsterův úhel. Úplný vnitřní odraz.

4. Šíření světla v kovu. Disperze světla, disperzní hranol.

6. Koherence: časová, prostorová, fázová. Podmínky interference.

5. Interference světla, stupeň vzájemné koherence. Tvar a rozteč interferenčních proužků.

6. Interferometry: typy a použití.

7. Laser: rezonátor, módy, šíření Gaussovského svazku. Laserový dálkoměr, anemometr.

8. Tenké vrstvy: dielektrické, kovové. Odrazivost, propustnost. Soustavy tenkých vrstev.

9. Aplikace tenkých vrstev: zrcadla, filtry, děliče.

10. Ohyb světla: Fraunhoferův, Fresnelův.

11. Ohyb světla na kruhovém otvoru, štěrbině, mřížce.

12. Ohyb světla v optických přístrojích, rozlišovací schopnost.

13. Dvojlom světla, polarizátory, fázové destičky.

Osnova cvičení:

Návrh základních vrstvových soustav. Analýza některých interferometrů. Laboratorní cvičení - měření na interferometrech.

Cíle studia:

Porozumět zákonitostem vlnové optiky, jevům interference, disperze a difrakce. Umět aplikovat tyto znalosti při návrhu soustav tenkých vrstev, při měření na interferometrech a spektrálních přístrojích a osvojit si techniky měření na těchto přístrojích.

Studijní materiály:

Václavík, P., Technická optika II, skripta ČVUT

Václavík, P., Úvod do vlnové optiky, skripta ČVUT

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4864006.html