Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Marketing zdravotnických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBMKZA KZ 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Základní pojmy marketingu; specifika zdravotnického trhu. Postavení marketingu ve zdravotnictví, tři pozice marketingu marketing zdravotnických služeb, marketing zdravotnické techniky a marketing nákupu ve zdravotnickém zařízení. Důraz je kladen na koncepci produktu/služby, jeho kvality jako nejdůležitějšího faktoru konkurenceschopnosti a základních znalostí exportních a importních aktivit se zaměřením na specifika marketingu a obchodu se zdravotnickou technikou. Součástí předmětu je prezentace praktických příkladů z firem zabývajících zdravotnickou technikou v ČR a cvičení na konkrétních situacích. Analýza: vnitřní analýza, analýza vnějšího prostředí, analýza konkurence na trhu se zdravotnickou technikou. Specifika marketingu služeb. Jak přistupovat k marketingovému mixu ve zdravotnictví. Cena: stanovení ceny, struktura ceny. Komunikační mix ve zdravotnictví. Předmět vychází z obecné teorie marketingu, popisuje jednotlivé prvky marketingového mixu, rozebírá marketingové strategie a aplikuje je na podmínky poskytování zdravotnických služeb. V každé ze třech rozebíraných pozic se studenti seznamují s praktickými postupy využití marketingu.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu jsou následující

1.Aktivní účast na seminářích (maximálně 3 absence)

2.Povinná účast na přednáškách s externími vyučujícími (info předem)

3.Zisk min. 50 ze 100 bodů na vícesložkovém systému hodnocení:

a) max 15 bodů - týmové projekty (kritéria hodnocení sdělí cvičící)

b) max 10 bodů - dílčí úkoly na cvičeních

c) max 50 bodů - povinný závěrečný test (min. 50% úspěšnost)

d) max 25 bodů - souvislý skupinový projekt (rozdělení bodů mezi jednotlivé členy týmu určuje vedoucí týmu)

Podmínkou pro úspěšné složení testu je dosažení 51% správných odpovědí. Plněním dílčích úkolů (navazujících na přednášky) má student možnost získat celkem 10 bodů. Další povinnou složkou pro splnění předmětu je aktivní účast na souvislém skupinovém projektu na seminářích a jeho závěrečná prezentace. Studenti budou zpracovávat v 4 - 5 členných týmech úkoly v rámci praktického využití marketingu na konkrétní zdravotnická zařízení, očekávaným výstupem je marketingový plán . Celkem má student možnost získat 100 bodů, pro splnění předmětu je podmínkou min 50 bodů.

Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška - organizace výuky, možnosti marketingu ve zdravotnictví, principy tržního mechanismu ve zdravotnictví, poptávka a nabídka zdravotnických služeb

2. Východiska uplatnění marketingu ve zdravotnických zařízeních

- trendová analýza, segmentace a nové přístupy k nim, analýza KFS, Benchmarking, Value Assessment, hodnocení konkurentů, řízení příležitostí a rizik zdravotnického zařízení, Share of voice a Market Power

3. Marketingový mix ve zdravotnictví

- specifika marketingového mixu ve zdravotnictví, produkt jako hodnota pro klienta, cena jako náklady klienta, specifika cenové koncepce ve zdravotnictví, současné problémy cenotvorby zdravotnických prostředků

4. Marketingové řízení zdravotnických zařízení

- místo poskytování služby, nástroje propagace - zprostředkování komunikace s pacientem, marketingový mix a jeho strategické pojetí, řízení mixu ve vztahu ke strategii, proč a jak řídit kvalitu strategicky, řízení nákladů a jeho hodnoty

5. Základní nástroje, metody a techniky využitelné při marketingovém řízení ZZ

- people jako nástroj marketingového mixu, model 4C, zákaznické konvenience a kvalita života, přístup HTA

6. Segmentace trhu a typologie zákazníků

- vliv na rozhodovací proces spotřebitele

- způsoby pokrytí trhu, vztah zákazníka k trhu

- Life style segmentace

7. Vztah marketingu ke strategickému řízení organizace

- strategické řízení, typy odvětvového prostředí, analýza konkurence

8. Marketingové strategie

- principy strategického plánování, marketingová politika, segmentace trhu - kritéria a nové přístupy, analýza KFS, hodnocení konkurentů - Competitive Assessment, řízení příležitostí a rizik ZZ, výběr a formulace konečné podoby strategií

9. Marketingové řízení nemocnic - marketingový plán

- náležitosti marketingového plánu, marketingová situační analýza, marketingové cíle, volba marketingové strategie,

rozpočet a marketingová kontrola

10. Organizace a řízení marketingu ve zdravotnických zařízeních

- marketingové systémy, hodnocení účinnosti strategií, měření výkonnosti ZZ, marketingová implementace, organizace a hierarchie marketingu ve ZZ

11. Strategie podpory prodeje ZP; význam a podstata CRM.

12. Kriteria pro výběr poskytovatele; co rozhoduje o výběru poskytovatele zdravotní péče; odlišnosti marketingu služeb od hmotných produktů; jaké jsou cíle marketingu ZZ

13. Marketing nákupu ve zdravotnických zařízeních

- metody pořizování, marketinogový mix nákupu, informační a komunikační mix, produktový mix

14. Závěrečný test

Osnova cvičení:

1.Organizace cvičení

- úvod, systém hodnocení, zadání témat týmových projektů, diskuse na téma: „marketing ve veřejném zdravotnictví“

2. Možnosti marketingu ve zdravotnictví

- Tržní mechanismus ve zdravotnictví, nabídka a poptávka ve zdravotnictví, analýza faktorů ovlivňující poptávku a nabídku

-Případové studie Mayo Clinic

3. Marketingový mix ve zdravotnictví

- Model produktu ve zdravotnictví (vrstvy produktu)

- Případové studie a ukázky marketingových strategií ZZ - diskuse na téma marketingový mix v CR a v zahraničí

4. Prezentace týmových projektů, Cena jako součást marketingového mixu

- Cena jako nástroj marketingového mixu, způsoby stanovení ceny a její komunikace

- případové studie a diskuse

- souhrnný kontrolní test z přednášek 1-4

5.Prezentace týmových projektů, Analýza vnějšího a vnitřního prostřední ZZ

- Právní ukotvení komunikace ve zdravotnictví, Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, současné problémy medializace zdravotnictví

- Případová studie Pears Health Cyber

6. Prezentace týmových projektů, Segmentace trhu

- PR aktivity zdravotnických zařízení, zákaznická segmentace jako základ pro tvorbu dotazníků

7. Prezentace týmových projektů, Marketingový výzkum

- co rozhoduje o výběru poskytovatele zdravotní péče?, výzkum spokojenosti pacientů, způsoby měření spokojenosti pacientů s kvalitou zdravotní péče

8. Prezentace týmových projektů, Zadání souvislé úlohy ve ZZ,

- marketingový plán ZZ ve veřejném a privátním zdravotnictví

9. Prezentace týmových projektů, Souvislá úloha

- marketingový plán ZZ ve veřejném a privátním zdravotnictví

10. Souvislá úloha

- marketingový plán ZZ ve veřejném a privátním zdravotnictví

11. Souvislá úloha

- marketingový plán ZZ ve veřejném a privátním zdravotnictví

12. Prezentace výsledků souvislého skupinového projektu

13. Vyhodnocení výsledků, udělení zápočtu

Procvičování probrané látky. Konzultace ke klíčovým kapitolám předmětu. Vyhodnocení docházky a všech náležitostí pro získání zápočtu.

Cvičení jsou zaměřena:

Na týmovou práci při rozpracování témat marketingových úkolů. Aktuální informace ze zdravotnictví

Cvičení jsou koncipovány tak, aby poskytly studentům maximum příkladů z praxe marketingu zdravotnických zařízení a fungování zdravotnického systému.

Techniky:

Týmové zpracování úkolů a jejich prezentace před studenty - následná diskuse, procvičování probrané látky pomocí ukázek případových studií, konzultace ke klíčovým kapitolám předmětu, soutěže a motivační systém

Cíle studia:

Cílem predmetu je seznámit studenty se základy marketingu zdravotnického zarízení a zdravotnické techniky a jeho jednotlivymi disciplínami. Duraz je kladen na koncepci produktu, jeho kvality jako nejdulezitejsího faktoru konkurenceschopnosti. Predmet vychází z obecné teorie marketingu, popisuje jednotlivé prvky marketingového mixu, rozebírá marketingové strategie a aplikuje je na podmínky poskytování sluzeb. V cásti cvicení si studenti vyzkousí tymovou práci, která je vzdy smerována prímo k poskytovatelum zdravotní nebo sociální péce nebo do prostredí firem podnikajících ve zdravotnictví.

Studijní materiály:

[1] KOTLER, P.: Marketing management. 10. rozsírené vydání. Grada Publishing, Praha 2001. ISBN: 80-247-0016-6

[2] VASTIKOVA, M.: Marketing sluzeb efektivne a moderne; Grada Publishing, Praha 2008.

[3] EXNER,L.; RAITER, T.; STEJSKALOVA, D.: Strategicky marketing zdravotnickych zarízení; Professional Publishing; Praha, 2005.

[4] KOTLER, P., ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha: Grada, 2003. ISBN: 80-247-0513-3

[5] KAMRAN, K.: Proč už neplatí tradiční marketing, Brno: Computer Press 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4763906.html