Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBKBVA Z,ZK 4 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Posluchači kurzu budou seznámeni s biochemií lidského organismu, s důležitými metabolickými a regulačními drahami a s poruchami těchto dějů. Důraz se klade na možnosti diagnostiky těchto poruch a postupy příslušných laboratorních vyšetření. Tento předmět propojuje a završuje znalosti získané během studia předešlých chemických disciplín.

V rámci laboratoří studentům bude přiblížena činnost klinické laboratoře a budou se věnovat i zpracování dat z metod využívaných v klinických laboratořích. Dále budou doplňována a rozšiřována témata probíraná na přednáškách.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené (ze závažných důvodů) a nahrazené. Celkem lze nahrazovat maximálně tři cvičení.

Absolvování všech laboratorních úloh, napsání vstupních testů k úlohám alespoň na 60% a odevzdání vypracovaných protokolů v řádném termínu.

Splnění všech úkolů zadaných na cvičení.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška je tvořena písemným testem, pokrývajícím rozsah všech přednášek i cvičení, a ústním zkoušením, které následuje po úspěšném absolvování písemného testu. V případě, že výsledky písemné části jsou dostačující pro klasifikaci, může být od ústní části zkoušky ustoupeno. Po absolvování ústního zkoušení je stanovena výsledná známka jako průměr známky z písemného testu a ústního zkoušení. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F a neuplatňuje se předchozí pravidlo o výpočtu průměru.

Celkové hodnocení odpovídá platné klasifikační stupnici ECTS.

Osnova přednášek:

1. Úvod do klinické biochemie, preanalytické vlivy na vyšetření a vlastnosti analytické metody

2. Složení organismu, hlavní stanovované analyty a vhodné diagnostické metody

3. Principy metabolismu a integrace organismu

4. Metabolismus sacharidů a diagnostika jeho poruch

5. Metabolismus lipidů a diagnostika jeho poruch

6. Metabolismus dusíkatých látek (aminokyselin, purinů, nukleotidů) a diagnostika jeho poruch

7. Krev, bílkoviny krevní plazmy, diagnostika zánětu a kardiovaskulárních chorob

8. Enzymy a stanovení jejich aktivity, imunitní systém

9. Hormony a neurotransmitery, jejich stanovení, laboratorní vyšetření v těhotenství

10. Klinická biochemie vnitřního prostředí - hospodaření s vodou a ionty, acidobazická rovnováha, krevní plyny

11. Výživa a trávení, biochemická diagnostika v gastroenterologii

12. Biochemie jater, klinické vyšetřovací metody v hepatologii

13. Funkce ledvin a močových cest a diagnostika jejich onemocnění, vyšetření moči

14. Toxikologická vyšetření, vyšetření lékových hladin, nádory a nádorové markery

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce v biochemické laboratoři

2. Preanalytické vlivy a příprava roztoků (vyhledávání informací, výpočty + lab.)

3. Vlastnosti složek organismu a principy diagnostických metod

4. Základní principy a souvislosti metabolismu

5. Vlastnosti a stanovení sacharidů v klinické laboratoři (lab.)

6. Vlastnosti cholesterolu, fosfolipidů, žlučových kyselin a lipoproteinové částice (lab.)

7. Stanovení bílkovin v plazmě a agarosová elektroforéza (lab.)

8. Trávicí enzymy, stanovení enzymové aktivity laktátdehydrogenasy (lab.)

9. Gelová chromatografie (lab)

10. Měření koncentrace/parciálního tlaku CO2 plynovou sondou (lab)

11. Měření koncentrace/parciálního tlaku O2 galvanickou celou (lab)

12. Simulace detekce HIV metodou ELISA (lab)

13. Jednotlivé funkce jater a jejich choroby

14. Biochemické vyšetření moči (pH, bílkoviny, hemoglobin a ketolátky) (lab)

Cíle studia:

Cílem studia je porozumět správným postupům laboratorní diagnostiky, pochopit základní principy lidského metabolismu, jeho regulaci a integraci, a dozvědět se, jak a proč se projevují poruchy těchto dějů. S principy laboratorních vyšetření budou studenti seznámeni v rámci cvičení. Dalším cílem studia je naučit se pracovat s vědeckou literaturou a prezentovat nastudované vědomosti ostatním studentům formou prezentace.

Studijní materiály:

Základní studijní literatura:

[1] Racek, J., a kol.: Klinická biochemie. Galén. Praha 2006.

[2] Schneiderka, P. a kol.: Stanovení analytů v medicíně. Nakladatelství Karolinum, Praha 2002.

[3] Štern, P., a kol.: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Nakladatelství Karolinum, Praha 2005.

[4] Bubnová, E., Buděšínská, A., Kleibl, Z., Stříbrná, J., Zikán, M.: Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Nakladatelství Karolinum, Praha 2005.

[5] Klouda, P.: Základy biochemie. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2005.

[6] Kodíček, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník. Praha, Vydavatelství VŠCHT, 2004.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4763706.html