Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Semináře z fyziky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VSF2 Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Svitlana Strunina, Jana Urzová
Přednášející:
Svitlana Strunina, Jana Urzová
Cvičící:
Svitlana Strunina, Jana Urzová
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Rozšíření a prohloubení učiva fyziky v návaznosti na předmět Fyzika II. - teorie elektromagnetického pole.

Požadavky:

Zápočet: aktivní účast na řešení úloh při cvičeních (maximálně 3 absence) a prokázání znalostí odpovídajících odpřednášené látce.

Osnova přednášek:

Náplň předmětu odpovídá osnově předmětu Fyzika II:

- elektrostatika, náboj, Coulombův zákon

- elektrický proud

- stacionární a nestacionární magnetické pole

- střídavý proud a elektromagnetické kmity

- Maxwellovy rovnice

Osnova cvičení:

Tématika cvičení sleduje látku přednášky předmětu Fyzika II, budou probrány a procvičeny i některé vybrané matematické metody řešení úloh.

Cíle studia:

V první části semestru bude seminář zaměřen na podporu výuky předmětu Fyzika 2. Tato část je vhodná pro studenty, kteří měli omezenou výuku fyziky na středních školách.

V druhé části semestru bude cílem prohloubení a systematizace znalostí získaných absolvováním předmětů Fyzika I a Fyzika II se zaměřením na souvislosti a praktické aplikace poznatků. Součástí semináře bude i řešení úloh týkajících se daných probíraných témat.

Studijní materiály:

[1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika 3. Elektřina a magnetismus. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1.

Praha: Prometheus, 2000. 344 s. ISBN 80-214-1868-0

[2] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika 4. Elektromagnetické vlny, optika a relativita. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1. Praha: Prometheus, 2000. 174 s. ISBN 80-214-1868-0

[3] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika 5. Moderní fyzika.

Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1. Praha:Prometheus, 2000. 199 s. ISBN 80-214-1868-0

[4] Kolektiv autorů (editoři Navrátil, L., Rosina, J), Lékařská biofyzika. Vysokoškolská učebnice lékařské biofyziky. Vyd.Liberec, 2000. 354 s. ISBN 80-902318-5-3

[5] Hrazdíra, I., Mornstein, V. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001.

[6] Limpouchová, Z. - Vavřinec, E. - Uhlík, F.: Elektřina, magnetismus a optika. Sbírka příkladů. Praha, Karolinum 1999,brož., 139 s., 1. vyd.

[7] http://sweb.cz/?dora/fyzika.htm

[8] http://www.upol.cz/?trika/elmag.htm

[9] http://www.physics.muni.cz/~kubena

[10] http://www.civ.cvut.cz/vyuka , sekce Výuková videa pro FBMI a další

[11] http://www.fbmi.cvut.cz/katedry/prirodovedne-obory/

[12] http://www.aldebaran.cz (zde je možné nalézt mnoho animací a dalších podkladů k objasnění přednášené látky)

[13] http://datazam.fbmi.cvut.cz/vyukove-filmy/ (username: host, heslo: iozuu7fe)

[14] http://datazam.fbmi.cvut.cz/vyuka/ (username: host, heslo: iozuu7fe)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4755206.html