Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy lékařské přístrojové techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTZLT Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je určen pro všechny studenty, kteří si chtějí osvojit znalosti a vytvořit si obecné povědomí o přístrojové technice a zejména o principech činnosti a základních parametrech takové techniky. Student získá přehled o lékařské přístrojové technice, v takovém rozsahu, aby byl schopen asistovat při přípravě výběrových řízení apod. Jedná se o diagnostickou a terapeutickou techniku včetně zobrazovacích systémů.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

1. Aktivní účast na všech cvičeních včetně domácí přípravy; absenci na cvičení ze závažných důvodů je možné předem nebo bezprostředně po cvičení omluvit u cvičícího úlohy, který určí způsob náhrady.

2. Odevzdání všech úkolů ze cvičení dle požadavku cvičících a případné protokoly ze cvičení musejí být odevzdány vždy nejpozději do bezprostředně následujícího cvičení.

Podmínky zkoušky:

Zkouška má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení, včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy. Není dovoleno při zkoušce používat literaturu ani jinou nápovědu. Podmínkou započtení bodů ze zkoušky do celkového hodnocení z předmětu je zisk alespoň 40 bodů ze zkoušky.

Podíl bodů ze semestru a zkoušky na celkovém hodnocení dle ECTS (max. 100 bodů):

Semestrální test: 20 bodů, závěrečná zkouška: 80 bodů.

Semestrální test má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení, včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy, probrané do konce bezprostředně předcházejícího výukového týdne. Není dovoleno při semestrálním testu používat literaturu ani jinou nápovědu. Absolvování semestrálního testu není podmínkou zisku zápočtu.

Osnova přednášek:

1.Kategorizace zdravotnických prostředků, mezinárodní směrnice (direktivy EU).

2.Přístroje pro měření krevního tlaku.

3.Měření bioelektrické aktivity srdce (EKG) - elektrokardiografy.

4.Elektrochirurgické jednotky (ESU).

5.Přehled terapeutické techniky.

6.Kardiostimulátory, defibrilátory.

7.Měření bioelektrické aktivity mozku (EEG) - elektroencefalograf, měření bioelektrické aktivity svalů (EMG) - elektromyograf.

8.Jednotky intenzivní péče - vybavení.

9.Plicní ventilátory, metody umělé plicní ventilace.

10.Konvenční zobrazovací systémy - RTG.

11.Výpočetně tomografické zobrazovací systémy - CT.

12.Zobrazovací systémy v nukleární medicíně - SPECT, PET.

13.Ultrazvukové zobrazovací systémy - UZV.

14.Základy magnetické rezonance.

Osnova cvičení:

1.Úvodní cvičení, BOZP, požadavky předmětu, seznámení s úlohami.

2.Měření krevního tlaku.

3.Elektrokardiografie.

4.Kardiostimulátory.

5.Defibrilátory.

6.Elektroencefalografie.

7.Elektrochirurgické jednotky (ESU).

8.Infuzní technika a lineární dávkovače.

9.Elektroterapie.

10.Magnetoterapie.

11.Ultrazvukové terapeutické přístroje.

12.Umělá plicní ventilace.

13.Monitory vitálních funkcí.

14.Ultrazvukové diagnostické přístroje (UZ zobrazovací systémy).

Cíle studia:

Cílem je pochopení základních principů a znalost základních technických parametrů lékařské přístrojové techniky včetně zobrazovacích metod v lékařství.

Studijní materiály:

[1] ROZMAN, J.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006. ISBN 80-200-1308-3 (kniha v dostatečném počtu 100 kusů ve fakultní knihovně FBMI)

[2] PENHAKER, M., TIEFENBACH, P., IMRAMOVSKÝ, M., KOBZA, F.: Lékařské diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2004 ISBN: 80-248-0751-3 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI)

[3] ZUNA, Ivan a Lubomír POUŠEK. Úvod do zobrazovacích metod v lékařské diagnostice I. Vyd. 2. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2000. ISBN 978-80-01-03779-9.

[4] Výukové videoprogramy. http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&did=603

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4744706.html