Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Normy, legislativa, právo a certifikace zdravotnické techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTNPC KZ 4 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Obsahem předmětu je problematika zdravotnické legislativy. Základy práva a správního procesu, principy a zásady zdravotnické legislativy. Stěžejní zákony pro biomedicínské inženýrství. Základní technické požadavky na výrobky ve zdravotnictví a technické normy ve zdraovtnictví. Uvedení výrobku na trh a normy s tím spojené. Problematika elektronizace ve zdravotnictví. Medicínské právo - informovaný souhlas, poučení pacienta, odmítnutí zdravotní péče, ukončení péče o pacienta.

Požadavky:

Splnění písemného testu. Při hodnocení studia se užívá klasifikační stupnice, která je v souladu s klasifikační stupnicí ECTS.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, Ústava, Zákon o zdravotních službách

2. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Systém technické normalizace. Normy ve zdravotnictví.

3. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Systém technické normalizace. Normy ve zdravotnictví.

4. Software a komunikační technologie z pohledu legislativy (certifikace, uvedení na trh jako ZP)

5. E-health a telemedicína z pohledu legislativy, zákon o elektronizaci zdravotnictví.

6. Řízení kvality ve zdravotnictví. Hodnocení kvality a bezpečí zdravotnických služeb.

7. Pracovní poměr ( pracovní smlouva, ukončení pracovního poměru, dohoda o pracovní činnosti a o provedení práce).

Osnova cvičení:

Tento předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s právy a povinnostmi vyplývajících ze současné legislativy týkajících se problematiky zdravotnictví. Důraz je kladen na seznámení studentů s hlavními body a myšlenkami obsaženými v zákonech, nařízeních a normách České republiky a direktivách EU pro oblast zdravotnictví. Student by měl mít po absolvování předmětu ucelený přehled v problematice zdravotnické legislativy.

Studijní materiály:

Základní literatura:

1. JAKL, L.: Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů, ÚPV 2004

2. PIČMAN, D.: Průmyslově právní informace a rešeršní systémy, ÚPV 2008

3. JAKL, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České

republice, ÚPV 2003

4. KOPECKÁ, S.: Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví, ÚPV 2002

5. Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění

6. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění (s účinky od 1.4.2004)

Doporučená literatura:

Internetové zdroje: http://www.upv.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4743906.html