Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy podnikání v ČR a ochrana duševního vlastnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTPOD Z 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy podniknání a ochranou duševního vlastictví. V rámci předmětu se studenti seznámí se základními právními formami podnikání,, s výhodami i nevýhodami jednotlivých právních forem a legislativními normami, které jsou pro podnikatele nezbytné. Součástí výuky je i struktura a obsahová náplň podnikatelského plánu, sestavení zakladatelského rozpočtu, možné zdroje financování i způsoby evidence podnikatelské činnosti. Dále je předmět zaměřen na přehled legislativy a možností ochrany duševního vlastnictví. Budou probrány různé druhy ochrany duševního vlastnictví a jejich specifika.

Požadavky:

Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je účast na seminářích (povolená je max. 1 absence) a úspěšné složení zápočtového testu (min. úspěšnost 50 %).

Osnova přednášek:

1. Předpoklady k zahájení podnikatelské činnosti. Právní formy podnikání v ČR, jejich výhody a nevýhody. Registrační povinnosti podnikatelů. Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

2. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Zdroje krátkodobého i dlouhodobého financování podniku.

3. Podnikatelský plán a jeho struktura. Zakladatelský rozpočet.

4. Evidence podnikatelské činnosti. Finanční výkazy podniku.

5. Ochrana duševního vlastnictví - možnosti ochrany.

6. Ochrana duševního vlastnictví - patentové rešeršní databáze.

7. Technologická centra, parky, spin-off firmy.

Osnova cvičení:

1. Právní formy podnikání v ČR. Orientace ve veřejných rejstřících.

2. Aktiva, pasiva - procvičování. Zdroje financování podniku.

3. Sestavení zakladatelského rozpočtu - příklad.

4. Evidence podnikatelské činnosti. Příklad na vedení daňové evidence.

5. Typy ochrany duševního vlastictví - praktické příklady v oblasti IT.

6. Praktická rešerše v oblasti duševního vlastnictví.

7. Návrh podání patentu, užitného vzoru.

Cíle studia:

Cílem studia je poskytnout studenům potřebné informace k zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Seznámit je s možnými riziky podnikání, usnadnit orientaci v jednotlivých právních formách podnikání, seznámit je s výhodami i nevýhodami jednotlivých právních forem. Orientovat se v příslušné legislativě, seznámit studenty se strukturou a obsahovou náplní podniktelského plánu. Seznámit studenty s registračními povinnostmi podnikatele i se způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti. Student bude seznámen se základními možnostmi ochrany duševního vlastnictví a bude schopen se orientovat v této problematice.

Studijní materiály:

Taušl Procházková P.: Podniková ekonomika - klíčové oblasti. Praha : Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0689-9.

Synek, M., Kislingerová, E.: Podniková ekonomika. V Praze : C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.

Novotný, J.: Právní základy podnikání. Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017. ISBN 978-80-261-0691-3.

Jakl, L.: Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů, ÚPV 2004

Pičman, D.: Průmyslově právní informace a rešeršní systémy, ÚPV 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4743806.html