Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Projekt IV

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTPR4 KZ 6 6C česky
Garant předmětu:
Karel Hána
Přednášející:
Karel Hána, Pavel Smrčka
Cvičící:
Karel Hána, Pavel Smrčka
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Téma práce si student vybere na základě konzultace s potenciálním vedoucím práce, konzultace s garantem předmětu Projekt IV či z nabídky již vypsaných témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra KIT, pokud budou vypsána. Témata se budou odvíjet od zájmu studenta, úrovně jeho znalostí a problematiky řešené vedoucím práce. Předmět je koncipován tak, aby si student mohl vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu. Je výhodné, pokud student bude pokračovat v obdobném tématu v rámci předmětů Projekt V a bakalářské práce, ale není to nutné. Během semestru je vyhrazeno 6 hodin každý týden pro práci na tématu projektu pod vedením pedagoga (vedoucího projektu).

Požadavky:

Splnění předmětu Zadání Projekt IV, který je obsažen v „Zásadách pro vypracování“. V případě nesplnění předmětu zadání, nebude-li řádně zdůvodněno, bude klasifikováno stupněm F.

Splnění docházky dle rozvrhu, pokud bude vedoucím požadována. Nebude-li řádně zdůvodněna neúčast, bude klasifikováno stupněm F.

Vytvoření závěrečné prezentace a její přednesení na závěrečném semináři Projekt IV dne 19.5.2022 (čtvrtek) v 9:00 v AL-001 v Praze na Albertově nebo on-line přes MS Teams.

Odevzdaný text Projekt IV dle Doplňující informace a Modifikované šablony BP pro odevzdání textové části práce, viz níže „Materiály ke stažení“, termín odevzdání tištěné verze 23.5.2022 (pondělí) na sekretariát KIT mailem Bc. Simoně Ledvinové a v kopii na maily hana@fbmi.cvut.cz a vedoucímu práce. Text je v rozsahu 5 - 20 stran, rozsah a stupeň využití modifikované šablony BP upřesní vedoucí práce s ohledem na téma a charakter práce.

Hodnocení klasifikovaného zápočtu se skládá z těchto částí:

- 50 % hodnocení vedoucího práce

- 50 % hodnocení závěrečné zprávy (posouzené interním oponentem)

Zápis hodnocení (klasifikovaný zápočet) do systému KOS zapisuje vedoucí práce nebo garant předmětu 17PBTPR4.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Během semestru je vyhrazeno 6 hodin každý týden pro práci na tématu projektu pod vedením pedagoga (vedoucího práce). Dále se předpokládá samostatná práce studenta v domácím prostředí.

Cíle studia:

Hlavním cílem je naučit studenta, prostřednictvím řešení konkrétního tématu, samostatné projektové práci v oblasti informačních a komunikačních technologií pod odborným vedením vedoucího práce. Dílčími cíli jsou pak zdokonalení základů psaní odborných textů, psaní rešerší a bibliografických citací i zdokonalení základních prezentačních dovedností.

Studijní materiály:

[1] BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Poslední změna 11. 11. 2004 [cit. 2013-11-12]. URL: http://www.boldis.cz/citace/citace.html

[2] MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. 3. vyd. Martin: Osveta, 2013. ISBN 978-80-8063-392-9.

Doporučená literatura:

[1] TŘEŠTÍK, Boleslav - ŠŤASTNÝ, Jiří. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, 2002.

[2] LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003.

[3] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 18 s.

[4] LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 2. vydání. Praha: Kamil Mařík – PROFESSIONAL PUBLISHING, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7431-021-8.

Poznámka:

Předmět není pravidelnou kontaktní výukou. O povinné účasti studenta dle rozvrhu rozhoduje vedoucí projektu.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4743106.html