Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Základy softwarového inženýrství II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTSI2 Z,ZK 4 2P+2C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Základy softwarového inženýrství I. (17PBTSI1)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Předmět si klade za cíl jasně a srozumitelně diskutovat základní aspekty softwarového inženýrství v praxi, na reálných projektech, ve skutečném životě. Studenti se seznamují s metodami analýzy a návrhu rozsáhlejších softwarových celků, které jsou typicky navrhovány a realizovány v týmech. Studenti se seznamují s CASE nástroji využívající vizuálního jazyka UML pro modelování a řešení softwarových problémů. Studenti se seznamují s problematikou objektově orientované analýzy, návrhu architektury, metod validace, verifikace a testování. Dále se student seznámí se základními postupy a nástroji pro řízení vývoje softwarových produktů jako jsou nástroje projektového řízení, nástroje pro verzování zdrojových kódů jako je SVN, Git čí Team Foundation Server. Studenti se rovněž seznámí s metodami pro řízení kvality softwarových projektů, jako jsou Unit testy, systémy kontinuální integrace a build servery. Hlavní snahou je ilustrovat běžný projektový život tak, jak jej posluchač předmětu s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zažije a bude po zbytek své praxe prožívat. V průběhu semestru jsou probrány jednotlivé oblasti softwarového inženýrství (od analýzy, architektury, přes konstrukci, testování, dokumentaci, projektový management, atd.) - vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praxi, praktické zkušenosti a s řadou ukázek a příkladů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do softwarového inženýrství, struktura předmětu, terminologie

2. Vývoj softwaru, softwarový produkt

3. Etapy vývoje softwarových systémů, modely životního cyklu softwaru

4. Analýza a specifikace požadavků (funkční a nefunkční požadavky, validace požadavků, formální specifikace)

5. Metody specifikace požadavků, modelovací techniky strukturované a objektově orientované analýzy

6. Modelovací techniky strukturovaného návrhu

7. Modelovací techniky objektově orientovaného návrhu, Unified Modelling Language (UML)

8. Vybrané modelovací prostředky UML (diagram případů použití, diagram tříd, stavový diagram, diagram aktivit)

9. Komplexní modelování pomocí UML

10. Úloha validace a verifikace při vývoji softwaru

11. Implementace, testování a údržba softwaru (znovupoužitelnost, změny požadavků, verzování, reengineering, počítačová podpora)

12. Implementace, testování a údržba softwaru, kontinuální integrace

13. Agilní metody vývoje softwaru, extrémní programování a prototypování

14. Úvod do problematiky řízení softwarových projektů

Osnova cvičení:

Na cvičení si budou studenti v počítačové učebně prakticky ověřovat témata probíraná na přednáškách.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Sommerville, Ian. Softwarové inženýrství. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 680 s. ISBN 978-80-251-3826-7

[2] J. Arlow, I. Neustadt: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-7226-947-X

[3] KADLEC, V.: Agilní programování. Computer press, 2004, ISBN 80-251-0342-0. 7226-947-X

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4742106.html