Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Právo pro podnikání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B16PPP KZ 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy platné právní úpravy podnikání v České republice a s vybranými právními instituty jednotlivých právních odvětví s důrazem na jejich praktické využití pi výkonu podnikatelské činnosti nebo řízení pracovních kolektivů i projektových týmů. Studenti si osvojí základní právní terměinologii a budou schopni

orientovat se v systému práva České republiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Pojem práva, systém a struktura právního řádu, prameny práva, právo EU, ústavní pořádek ČR.

2. Úvod do civilního práva - občanský zákoník, postavení osoby, fyzické osoby, právnické osoby

3. Právní úprava podnikání v ČR, obchodní a živnostenské právo, podnikatelské a nepodnikatelské subjekty.

4. Vybrané otázky korporací - založení a vznik, obchodní společnosti a jejich specifika, orgány a jednání za

společnost.

5. Smluvní právo, kontraktační proces, vznik, změna a zánik závazkového právního vztahu.

6. Vybrané smluvní typy - koupě, dílo, nájem a pacht, příkaz, výpůjčka, zprostředkování, obchodní zastoupení, licence.

7. Základy pracovního práva - pracovní poměr, jeho vznik, změna a zánik, práva a povinnosti zaměstnance a

zaměstnavatele, odpovědnost za škodu, zaměstnanecké dílo.

8. Úvod do práva duševního vlastnictví - autorskoprávní ochrana a ochrany průmyslových práv, licence.

9. Ochrana osobních údajů, elektronické komunikace a právo.

10. Ochrana hospodáské soutěže, zneužití a omezení soutěže, nekalá soutěž a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.

11. Úvod do správního práva a základy finančního práva, správní řízení, řízení před orgány finanční správy, místní šetření a daňová kontrola.

12. Úvod do stavebního řádu. Povaha stavebního řádu, stavební ízení.

13. Základy trestního práva, prameny a základní zásady, pečiny a zločiny, ukládání trestu, trestní odpovědnost právnických osob.

14. Ochrana práv v řízení před soudem, občanské soudní řízení, správní soudnictví, trestní řízení, specifika rozhodčího řízení

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

JANKŮ, M. a kol.: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 5. vydání, Praha, C.H. Beck, 2013

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4715706.html