Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Energetická strojní zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M14ESZ Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět se zabývá rozborem základních funkcí a provozními vlastnostmi strojních zařízení, používaných v energetice, seznamuje studenty s kvantitativními a kvalitativními energetickými bilancemi těchto zařízení v míře, umožňující získat technické podklady jak pro ekonomické hodnocení, tak i pro provozní optimalizaci systému. Dále se zabývá rozborem vlivu poruch jednotlivých strojních prvků energetického systému na provozně technické ukazatele a ekonomii provozu a metodami regulace výkonu nejdůležitějších strojních zařízení energetických provozů z hlediska jejich provozní optimalizace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základní typy oběhů využívaných v energetice, energetické bilance, stanovení základních provozních parametrů.

2.Kvalitativní hodnocení základních tepelně technických procesů, metody carnotizace tepelných oběhů v energetice.

3.Energetická náročnost při dopravě kapalin a plynů, pracovní bod, energetické posouzení regulačních metod.

4.Parní turbíny, fyzikální princip, základní bilance, regulační a výkonové možnosti základních typů parních turbín.

5.Způsoby regulace výkonu kondenzačního a protitlakého tepelného oběhu. Turbíny s regulovaným odběrem páry.

6.Kondenzace, chladící okruhy, rozbor provozních poruch kondenzačních systémů. Vliv na ekonomii provozu bloku.

7.Součinnost a vzájemné provozní a regulační vazby nejdůležitějších strojních zařízení v energetických systémech.

8.Základní typy parogenerátorů, energetická bilance, provozní vlastnosti a způsoby regulace.

9.Ekonomické a ekologické efekty kogenerační výroby, vývojové trendy, „malá kogenerace“.

10.Paroplynové oběhy, vývojové trendy, možnosti a hranice využití v středoevropském regionu. Ekologický efekt.

11.Dálková dodávka tepla, provozní problematika, energetická náročnost. Technicko-ekonomické efekty.

12.Sekundární okruh JE, rozbor funkce, provozní a regulační vlastnosti, bezpečnostní a ekologická problematika.

13.Odpadní energie v energetice, tepelná čerpadla, bilance, provozní možnosti a praktické hranice použitelnosti

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Orientační výpočet základních technicko-ekonomických ukazatelů energetického oběhu s kondenzační turbínou.

2.Kvalitativní hodnocení základních energetických transformací tepelného energetického oběhu s parní turbínou.

3.Hodnocení vlivu poruch v systému regeneračního ohřevu na základní ukazatele provozní ekonomie bloku.

4.Energetická náročnost čerpacích systémů v energetice, energetické posouzení používaných regulačních metod.

5.Energetická náročnost dopravy spalin a vzduchu, energetické úspory vyvolané volbou optimální regulace.

6.Energetická bilance parní turbíny s neregulovanými odběry, chování turbíny při změně průtoku páry.

7.Výpočet vlivu regulace výkonu turbíny na ukazatele provozní ekonomie bloku pro základní regulační metody.

8.Posouzení vlivu nejčastějších poruch v kondenzaci a chladícím okruhu na technicko ekonomické ukazatele bloku.

9.Základní kvantitativní a kvalitativní energetická bilance parogenerátoru, spalné teplo, výhřevnost, hlavní ztráty.

10.Orientační výpočet parametrů, potřebných pro stanovení ekonomických a ekologických efektů malé kogenerace.

11.Energetická bilance paroplynového oběhu, seznámení s moderními paroplynovými oběhy

12.Orientační výpočet energetické náročnosti při dálkové dopravě plynu. Rozbor vlivu provozních parametrů.

13.Seznámení se sekundárním oběhem JETE. Základní energetická a hmotnostní bilance separátoru o přehříváku.

14.Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

Moran, M.,J., Shapiro, H.,N.: Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Wiley, 2008.

Cengel,Z., Boles, M.,A.: Thermodynamics An Engineering Approach. McGraw-Hill, 2005.

Šťastný, J.: Energetická strojní zařízení ČVUT 2006

Kadrnožka, J.,Skála,Z: Paroplynové elektrárny a teplárny. SNTL 1981

Rédr, M.,Příhoda, M: Základy tepelné techniky.SNTL Praha 1991

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4692206.html