Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy elektrických obvodů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B31ZEO Z,ZK 6 2P+2L česky
Korekvizita:
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Elektrické obvody (B1B31EOS)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět popisuje základní metody analýzy elektrických obvodů. V přednáškách se studenti seznámí se základními aktivními a pasivními obvodovými prvky, s obvodovými veličinami, s důležitými obvodovými teorémy a metodami analýzy obvodů ve stacionárním a v harmonickém ustáleném stavu i během přechodných dějů vyvolaných změnami v obvodu. Semináře jsou zaměřeny na procvičení vědomostí při analýze základních elektrických obvodů, doplněné simulacemi a jednoduchým měřením.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Elektrické zařízení a jeho model. Obvodové veličiny, charakteristické hodnoty. Základní obvodové prvky.

2. Základní zákony a teorémy (Kirchhoffovy zákony, Théveninův a Nortonův teorém, princip superpozice)

3. Stacionární ustálený stav, elementární metody analýzy lineárních odporových obvodů.

4. Obvodové rovnice - topologie obvodu, metoda smyčkových proudů

5. Metoda uzlových napětí. Porovnání základních metod analýzy - příklady.

6. Harmonický ustálený stav (HUS), vyjádření harmonických průběhů pomocí fázorů, popis pasivních prvků..

7. Elementární a obecné metody analýzy obvodů v HUS. Výkon, výkonové přizpůsobení v HUS.

8. Kmitočtová závislost obvodových funkcí. Frekvenční charakteristiky obvodů, grafické znázornění a aproximace.

9. Rezonance, rezonanční obvody.

10. Přechodné děje v elektrických obvodech. Přechodné děje 1. řádu v obvodech se stejnosměrným buzením.

11. Přechodné děje 2. řádu se stejnosměrným buzením, základní kmitavé RLC obvody.

12. Přechodné děje s harmonickým buzením.

13. Ustálený stav v lineárních obvodech při periodickém neharmonickém buzení.

Osnova cvičení:

1. Elektrický obvod, obvodové veličiny a jejich charakteristické hodnoty.

2. Pasivní a aktivní obvodové prvky, základní zákony a teorémy.

3. Obvody ve stacionárním ustáleném stavu.

4. Metoda smyčkových proudů.

5. Metoda uzlových napětí.

6. Fázorové diagramy. Obvodové rovnice v HUS.

7. Analýzy obvodů v HUS. Výkony v HUS, výkonové přizpůsobení.

8. Frekvenční charakteristiky.

9. Rezonance, rezonanční obvody.

10. Přechodné děje 1. řádu v obvodech se stejnosměrnými zdroji.

11. Přechodné děje 2. řádu v RLC obvodech se stejnosměrnými zdroji (aperiodická odezva, tlumené kmity).

12. Přechodné děje v obvodech s harmonickými zdroji.

13. Řešení obvodů v periodickém neharmonickém ustáleném stavu. Zápočet.

Cíle studia:

Cílem studia je získání základních znalostí z teorie obvodů, nezbytných pro další studium oboru Elektronika a komunikace.

Studijní materiály:

[1] V. Havlíček, M. Pokorný, I. Zemánek : Elektrické obvody 1,Nakladatelství ČVUT Praha 2005

[2] V. Havlíček, I. Zemánek : Elektrické obvody 2, Nakladatelství ČVUT Praha 2008

[3] R. Čmejla, V. Havlíček, I. Zemánek : Základy teorie obvodů 1 - cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2000

[4] R. Čmejla, V. Havlíček, I. Zemánek : Základy teorie obvodů 2 - cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999

[5] M. Mikulec : Teorie obvodů - přednášky, Ediční středisko ČVUT, Praha 1992

[6] J. D. Irwin, R. M. Nelms: Basic engineering circuit analysis: / 9th ed., Wiley, 2008.

Poznámka:
Další informace:
http://sami.fel.cvut.cz/ZEO/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4635406.html