Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrické instalace vn a nn

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD0B15EIN Z,ZK 4 14KP+6KS česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na přípravu, projektování a realizaci energetických staveb (elektrických instalací) na napěťových hladinách vn a nn (elektrické instalace budov, trafostanic vn/nn, venkovních a kabelových vedení vn a nn, staveb distribuční soustavy a obdobných staveb průmyslového charakteru). Přednášená témata úzce navazují na současně platnou primární, sekundární a terciární legislativu ČR a související technické normy ČSN, PNE. Pozornost je rovněž věnována problematice uvádění energetických staveb do trvalého provozu.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Základní primární, sekundární a terciární legislativa, která souvisí s přípravou, projektováním a realizací energetických staveb (obecně elektrických instalací).

2.Elektrické instalace budov občanského bydlení, jejich připojování k distribuční soustavě.

3.Průmyslové elektroinstalace a jejich specifika.

4.Základní návrhy elektroinstalací s ohledem na požadovaný příkon, náročnost odběru, možnosti (kapacitu) distribuční soustavy a dalších omezujících podmínek.

5.Stavby (elektroinstalace) z pohledu energetického zákona 458/2000 Sb a souvisejících obecně platných zákonů, zejména zákona 183/2006 Sb.

6.Projektová příprava staveb, kontrola a schvalování projektové dokumentace, druhy projektových dokumentací, povinnosti projektanta, zvláštní činnosti ve výstavbě.

7.Způsob projektování elektrických instalací budov, výpočty náročnosti odběru elektroinstalace, výpočet a návrh jištění elektroinstalace, výpočet rezervované kapacity s ohledem na připojení k distribuční soustavě.

8.Způsob projektování elektroinstalací, které jsou částmi distribuční soustavy, základní technické výpočty, umisťování energetických staveb na cizí pozemky a základní podmínky pro vedení v intravilánech obcí.

9.Doklady o ?jiných právech? na pozemky a nemovitosti s ohledem na umisťování liniových staveb na těchto nemovitostech. ?Věcná práva? a práva odpovídající věcným břemenům, resp. služebnostem.

10.Uvádění el. zařízení do trvalého provozu, revize, měření při revizích, podmínky pro připojení odběrných zařízení kategorie B, C, D k DS. Smluvní podmínky mezi odběratelem, výrobcem a provozovatelem DS.

11.Semestrální práce: ?Praktický návrh elektroinstalace obytné budovy?

12.Semestrální práce: ?Praktický návrh části distribuční soustavy (vrchního vedení, kabelového vedení, trafostanice)?.

13.Konzultace semestrálních prací.

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Fencl F.: Elektrický rozvod a rozvodná zařízení, ISBN 80-01-02771-6, skriptum ČVUT 2006

Pravidla provozování distribuční soustavy

ČSN 333015, Elektrické stanice a elektrická zařízení

ČSN 33 2000-4-41, Ochrana před úrazem el. proudem

Vyhláška 541/2005 Sb.

Vyhláška 51/2006 Sb.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4631606.html