Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projekt magisterský

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M15IND Z 4 0P+4S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Zpracování individuální seminární práce na studenty zvolená témata (v ideálním případě je téma seminární práce shodné s tématem diplomové práce), seznámit se s fungováním energetického podniku (technika, ekonomika, právo, životní prostředí, vztahy s vnějším světem), nabýt znalostí z oblastí pracovně právní legislativy, sebeprezentace, poznat elektroenergetiku ČR v širších souvislostech. Prezentace výsledků individuální seminární práce před studenty.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1)Úvod do předmětu, organizační záležitosti, požadavky na seminární práce. Představení energetického podniku jako příkladu pro souvislé studium činností tohoto podniku na trhu v ČR.

2)Energetický podnik (EP) ? typy obchodních společností, předmět podnikání, organizační struktura, podniková ekonomie, lidské zdroje, hlavní ukazatele podniku, výroční zpráva. Výběr příkladu z činnosti podnikání EP pro další studium. Zadání témat seminárních prací.

3)Zákonný rámec podnikání EP i ve vztahu ke studovanému příkladu a energetickému zákonu. Účetní osnova, ekonomické a výrobní plánování studovaného příkladu. Požadavky na formální a obsahovou stránku diplomových prací.

4)Vnitřní a vnější vztahy EP, postavení zaměstnance a vedoucího zaměstnance v EP, náležitosti potřebné pro uzavření pracovního poměru (nabídka na trhu práce, životopis, výběrová řízení, předsmluvní a smluvní ujednání dle zákoníku práce; vše obecně i ve vazbě na posuzovaný příklad.

5)Vnitropodnikové normy a pokyny EP, vztah ke studovanému případu.

6)Zákon o hospodaření energií, povinnosti EP vyplývající z tohoto zákona a dokumenty, které musí podnik nechat pořídit dle tohoto zákona (mj. energetický audit, energetický posudek, kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie, požadavky na energetickou náročnost atd.).

7)Konzultace a prezentace rozpracovaných projektů.

8)Obchodní činnost EP, energetický zákon a předpisy vztahující se k obchodování EP.

9)Výrobní činnost EP, energetický zákon a předpisy vztahující se k výrobě a službám EP.

10)Investiční činnost EP, metody posuzování energetických investic, stavební zákon, ochrana životního prostředí.

11)Ekonomická činnost podniku, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, rozpočet projektu, výrobní zpráva EP podrobněji.

12)Exkurze na dispečink OTE, a.s.

13)Vztahy EP k okolí ? trh, státní správa, samospráva, regulátor (ERÚ) a regulace, kontrolní orgány, podnikatelská zájmová sdružení a uskupení v energetice.

14)Prezentace projektů jednotlivých studentů, zápočet.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1)ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Praha: Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.

2)ČSN ISO 690. Informace a dokumentace ? Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

3)DOLEŽAL, Jaroslav, Jiří ŠŤASTNÝ, Jan ŠPETLÍK, Stanislav BOUČEK a Zbyněk BRETTSCHNEIDER. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 259 s. ISBN 978-80-01-04936-5.

4)KISLINGEROVÁ, Eva. Finanční analýza: krok za krokem. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2005, xiii, 137 s. ISBN 80-717-9321-3.

5)TOMAN, Petr, Jiří DRÁPELA, Stanislav MIŠÁK, Jaroslava ORSÁGOVÁ, Martin PAAR a David TOPOLÁNEK. Provoz distribučních soustav. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 263 s. ISBN 978-80-01-04935-8.

6)Úplné znění 1034.: Energetika. Ostrava: Sagit, a.s., 2014. ISBN 978-80-7208-984-0.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4631106.html