Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matlab for Simulations

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E376023 Z 3 1P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Jednoduchý fyzikální model systému 1. řádu a jeho převod do Matlabu a Simulinku. Fyzikální model mechanického systému, převod na diferenciální rovnice a jejich řešení v Matlabu. Sestavení modelu v prostředí Simulink, modelování dějů v Simulinku. Na příkladu zavěšení kola s pružinou a tlumičem ? demonstrace chování při přejezdu přes hrbol růz-ného tvaru ? zpomalovací prahy, železniční přejezd, zvlněná vozovka, dlažba, závislost na rychlosti. Kmitání soustav s jedním stupněm volnosti. Volné kmity. Vynucené kmity buzené harmonickou silou. Vynucené kmity soustav s jedním stupněm volnosti buzené rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení. Kmitání soustav se dvěma stupni volnosti, torzní kmitání. Jednoduché nelinearity v Matlabu a Simulinku.

Požadavky:
Osnova přednášek:

* Basic Matlab

* Basic Matlab. File import, connection between Matlab and Simulink. Graphs.

* A simple physical model of the first order and its conversion into Matlab and Simulink.

* Physical model of a mechanical system, conversion to differential equations and their solutions in Matlab.

* Assembling the model in Simulink, modeling of processes in Simulink.

* The example of a wheel suspension with spring and damper, demonstration of behavior over the bumps, various-shaped speed bumps, railroad crossing, undulating roads, pavement, dependence on speed (three-week task).

* Oscillating systems with one degree of freedom. Free oscillations.

* Forced oscillations excited by a harmonic force. Forced vibrations of systems with one degree of freedom excited by rotating unbalanced mass.

* Kinematic excitation.

* Vibrations with two degrees of freedom, torsional vibration.

* Simple nonlinearities in Matlab and Simulink.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4611506.html