Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD6B16INS KZ 4 14KP+6KS česky
Garant předmětu:
Pavel Náplava
Přednášející:
Pavel Náplava
Cvičící:
Pavel Náplava
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou informačních systémů a jejich implementace. V rámci předmětu jsou seznámeni s „běžnými“ typy systémů a vhodností jejich použití pro odpovídající uživatele. Studenti mimo jiné získají povědomí o oblastech nasazení a využití CRM, ERP, MRP a dalších typech systémů. Nezbytnou součástí předmětu je seznámení s klíčovými myšlenkami výběru informačního systému, hodnocení přínosnosti systému pro konkrétního zákazníka, způsobu nasazení a implementace formou projektu. Důraz je kladen na provedení úvodní analýzy fungování zákazníka, pochopení jeho potřeb a namapování na existující typy informačních systémů, popřípadě rozhodnutí o vytvoření systému nového. Bez tohoto pochopení je většina implementací neúspěšná. V závěru semestru jsou studenti seznámeni s problematikou provozu, podpory a údržby informačních systémů, dopady legislativy a zákonů na implementaci a specifiky implementace ve státní správě.

Požadavky:

Pro úspěšné absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné detailní odborné znalosti. Je vyžadována především schopnost analytického myšlení, orientace v problematice a nadhledu v oblasti IT. Doporučené vstupní znalosti a oblasti pro absolvování předmětu:

- Základní znalosti IT technologií

- Základní znalosti projektového řízení

- Základní ekonomické znalosti hodnocení investic

- Základní znalosti o fungování firmy

Doporučená doplňková literatura:

- Brealey R.A., Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria Publishing. 1994

- Synek, M. a kol: Podniková ekonomika, Beck, 2004

- Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2003

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu a problematiky Informačních systémů

2. Implementace Informačního systému formou projektu

3. Projektové řízení v praxi

4. Procesní řízení, způsoby implementace informačního systému

5. Procesní řízení v praxi

6. Typy informačních systémů

7. ERP systémy

8. Systémy pro podporu výroby

9. Správa a údržba informačních systémů

10. CRM systémy

11. IS pro státní správu

12. Legislativa Informačních systémů

13. Zápočtový test, uzavření předmětu, doporučení pro praxi

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení, způsob práce během semestru, cíle cvičení

2. Vytvoření týmů, zadání semestrálních projektů, základní informace o projektech

3. První konzultace se zákazníkem, orientace v problému zákazníka

4. Rozbor vzorové úlohy, praktická ukázka projektů

5. 1. test, druhá konzultace se zákazníkem

6. Vyhodnocení AS-IS analýzy zákazníka

7. Kontrolní bod - první prezentace stavu projektu

8. 2. test, třetí konzultace se zákazníkem

9. Doplňkový workshop

10. 3. test, čtvrtá konzultace se zákazníkem

11. Ukázka finální prezentace, diskuse k projektům

12. Finální prezentace týmů

13. Akceptace týmových projektů, uzavření semestru

14. Rezerva, zápočet

Cíle studia:

Orientace v problematice informačních systémů, schopnost analyzovat potřeby uživatelů pro výběr a nasazení informačního systému, komplexní pohled na implementaci a provoz informačního systému.

Studijní materiály:

Doporučená literatura k problematice informačních systémů:

- L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika -- Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání, Grada, 2015

- D. Vymětal, Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování, Grada Publishing, 2009

- P. Sodomka, H. Klčová, Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer Press, 2011

- J. Basl, R. Blažíček, Podnikové informační systémy, Podnik v informační společnosti, Grada Publishing, 2012

- T. Bruckner, J. Voříšek, A. Buchalcevová a kolektiv, Tvorba informačních systémů, Principy, metodiky, architektury, Grada Publishing, 2013

Doplňková literatura k problematice nasazování a provozování informačních systémů:

- A. Svozilová, Projektový management -- Systémový přístup k řízení projektů - 3., aktualizované a rozšířené vydání , Grada, 2016

- V. Řepa, Procesně řízená organizace, Grada 2012

- M. Hammer, Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2013

- M. Tvrdíková, Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy, Grada Publishing, 2009

- V. Smejkal, K. Rais,Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 4., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, 2009

- L. Jansa, P. Otevřel, Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT, Computer Press, 2014

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BD6B16INS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost KN:E-127
Náplava P.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Kotkova cvičebna K4
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4537306.html