Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy podnikání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD6B16ZPD Z,ZK 5 14KP+6KS česky
Garant předmětu:
Martin Dobiáš
Přednášející:
Martin Dobiáš, Jiří Vašíček
Cvičící:
Martin Dobiáš
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Náplní předmětu je standardní úvod do ekonomiky podniku a podnikání, kde jsou studenti seznámeni se základními principy podnikatelské činnosti. Jedná se zejména o vybrané právní formy podnikání, daňový systém, rozvaha, výsledovka, metody kalkulace nákladů, analýzy bodu zvratu, principy úrokového počtu, zdroje krátkodobého a dlouhodobého financování firmy, kritéria ekonomické efektivnosti apod. Předmět se dále zaměřuje na principy marketingové koncepce firmy a základní metody analýzy trhu, zákazníků, konkurence, komunikace a distribuce pro potřeby podnikatelského plánu.

Požadavky:

bez explicitních prerekvizit.

Osnova přednášek:

1. Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku. Podnikatelský plán.

2. Právní formy podnikání. Majetková a kapitálová struktura podniku.

3. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Finanční výkazy a jejich struktura.

4. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Základní lineární model, fixní a variabilní náklady, výnosy, definice zisku. Stupeň provozní páky.

5. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů. Přímé a nepřímé náklady, nabídková cena, příspěvek na úhradu.

6. Finanční matematika - úrokový počet, střadatel, zásobitel, anuita.

7. Cena příležitosti, marginální a průměrné veličiny, vybrané ukazatele rentability a produktivity.

8. Základní kritéria efektivnosti projektů. Rizika a nejistoty v podnikání.

9. Marketingová koncepce managementu, tržní orientace firmy.

10. Základní metody analýzy trhu, zákazníků, konkurence, komunikace a distribuce. Silné a slabé stránky, SWOT.

11. Zdroje financování provozu firmy, projektů a inovací. Dlouhodobé financování. Krátkodobé financování.

12. Systém daní v ČR. Daň z příjmů, spotřební daně, DPH. Veřejné finance.

13. Informační systémy v manažerské praxi.

14. Rezerva, konzultace.

Osnova cvičení:

1. Pravidla a zásady cvičení, podmínky získání zápočtu. Podnikání, typy společností. Manažerská hra.

2. Majetková a kapitálová struktura podniku.

3. Zakladatelský rozpočet firmy. Podnikatelský plán.

4. Výnosy a náklady, cash flow.

5. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady, analýza bodu zvratu.

6. Metody kalkulace nákladů.

7. Základy úrokového počtu a finanční matematiky.

8. Finanční matematika - příklady

9. Ekonomická efektivnost projektů, kritéria hodnocení.

10. Kontrolní test. Průběžná kontrola stavu řešení semestrálních prací.

11. Krátkodobé a dlouhodobé financování firmy.

12. Daňová soustava v ČR a daňový štít, účetnictví a daňová evidence, DPH.

13. Prezentace semestrálních prací - podnikatelských plánů.

14. Prezentace semestrálních prací - podnikatelských plánů. Udělování zápočtů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s důležitými aspekty souvisejícími se zahájením a následným rozvojem podnikatelské činnosti. Studenti budou schopni vytvořit a prezentovat podnikatelský plán zaměřený nejen na finance podniku, ale také na základní analýzu trhu včetně marketingové komunikace, bez které je velmi obtížné dosáhnout očekávaných podnikatelských cílů.

Studijní materiály:

- M. Synek a kol.: Manažerská ekonomika. Grada, Praha, 2011, ISBN: 802473494X

- Kislingerová E. a kol.: Manažerské finance, C.H.Beck, Praha 2007, ISBN: 978-80-7179-903

- Fotr J., Souček I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, Grada, Praha, 2007, ISBN: 8024709392

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BD6B16ZPD
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4537206.html