Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kalkulace a nabídky N1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126KN1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 126KN1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 126K2N
Garant předmětu:
Renáta Schneiderová Heralová
Přednášející:
Renáta Schneiderová Heralová
Cvičící:
Renáta Schneiderová Heralová
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Náklady jsou provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách. Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy. Dále využívat normativní a datovou základnu, a pro nové materiály a technologie normativní základnu přizpůsobit, resp. vytvářet.

Základní principy kalkulace nákladů ve stavebnictví.

Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces, spotřeba času.

Normování spotřeby práce, metody stanovení norem, příklady, podklady.

Normování spotřeby materiálu, příklady, podklady.

Normování potřeby strojů - výrobnost, kapacitní normy, příklady, podklady.

Náklady na mzdy - mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby.

Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny.

Dynamická a normativní metoda kalkulace, příklady, podklady.

Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady.

Metody neabsorpční kalkulace (ABC, metoda variabilních nákladů), příklady.

Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie.

Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, příklady.

Manažerské pojetí nákladů.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1.Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces - členění

2.Spotřeba času - třídění, metody studia práce, časové studie (snímek pracovního dne, momentové pozorování, snímky operace)

3.Normování spotřeby práce - druhy norem a normativů, metody stanovení norem, ukazatele využití směny, normativní soustava ve stavebnictví

4.Spotřeba pracovních předmětů - normování, příklady

5.Potřeba pracovních prostředků - normální výrobnost, kapacitní normy, příklady

6.Odměňování práce - mzda v právních předpisech, mzdový systém, vnitřní mzdový předpis, katalog prací

7.Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů, Kalkulační metody a techniky - klasifikace, běžné kalk.techniky (kalk. dělením, přirážková, s indexy), kalkulační základny

8.Kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek, příklady, Dynamizace kalkulace, kalkulace nákladů na stroje - dynamická a normativní metoda

9.Metody absorpční kalkulace (prostá, zakázková, fázová, postupná, rozdílová, Metody neabsorpční kalkulace (analýza ABC, metoda variabilních nákladů),

10.Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, kalkulace nákladů s využitím funkční analýzy

Osnova cvičení:

1. Snímek pracovního dne (vlastního)

2. Potřeby dělnických profesí

3. Náklady na mzdy

4. Spotřeba pracovních předmětů - náklady na materiál,

5. Kalkulace dělením s indexy, Přirážková kalkulace

6. Kalkulace variabilních nákladů, Přirážková kalkulace s podrobným členěním režijních nákladů - diferencované rozvrhové základny

7. Normativní kalkulace, Dynamická kalkulace

8. , 9Individuální kalkulace zdiva, Individuální kalkulace příčky

10., 11.. Individuální kalkulace omítky, Individuální kalkulace betonáže

12. Individuální kalkulace bednění

Cíle studia:

Uvést studenty do kalkulačních metod a blížeji je aplikovat na oblast normování a kalkulace práce.Předmět představuje úvodní část předmětu složeného ze tří částí

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Schneiderová Heralová, R. a kol. Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 1.vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06348-4

[2]Schneiderová Heralová, R., Brožová, L., Vitásek, S. Ekonomika výstavbových projektů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2018. ISBN 978-80-7568-130-0.

[3]Schneiderová Heralová, R.: Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-642-4

Doporučená literatura:

[4]Ashworth, A., Perera, S.: Cost studies of buildings, 5th edition. Routledge, 2013. ISBN 978-1-3179-0292-8.

[5]Brook, M. Estimating and Tendering for Construction Work, 5th edition. Routledge, 2017. ISBN 978-1-138-68716-5.

[6]Greenhalgh, B. Introduction to Estimating for Construction. 2013, Routledge. ISBN 978-0-415-50986-2.

Studijní pomůcky:

[7]online podklady pro přednášky a cvičení dostupné v MS Teams

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4221206.html