Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Management stavební firmy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126MF02 Z,ZK 7 3P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět je rozdělen do dvou navazujících částí: část Finanční účetnictví a část Investice. V první části je představen význam, funkce účetnictví, akruální princip, pro koho jsou informace z účetnictví určeny, finanční x manažerské účetnictví, propojení pro daňové účely, legislativa - české standardy, IFRS, US GAAP. Rozvaha, aktivní a pasivní účty, bilanční princip a účtování, Výsledovka, nákladové a výnosové účty, účetní závěrka, zisk provozní, finanční. Rozdělení zisku. Časové rozlišení nákladů a výnosů. Nedokončená výroba ve stavebnictví. Odpisy majetku - metody účetních odpisů, daňové odpisy. Finanční majetek. Cash Flow - nepřímá metoda. Část investování je zaměřena na problematiku investic a investičního rozhodování. V rámci přednášek je probrán význam investic pro ekonomiku, struktura technicko-ekonomické studie investičního záměru, problematika investičního rozhodování a metody vyhodnocení efektivnosti investic, investiční a finanční rozhodováním analýza nákladů a přínosů.

Požadavky:

Odevzdání prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu (viz Moodle).

Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence.

Průběžné korigování prací a kontrola v průběhu výuky.

Osnova přednášek:

Význam, funkce účetnictví, akruální princip, pro koho jsou informace z účetnictví určeny, finanční x manažerské účetnictví, propojení pro daňové účely, legislativa - české standardy, IFRS, US GAAP. Rozvaha, aktivní a pasivní účty, bilanční princip a účtování, Výsledovka, nákladové a výnosové účty, účetní závěrka, zisk provozní, finanční. Rozdělení zisku. Časové rozlišení nákladů a výnosů. Nedokončená výroba ve stavebnictví. Odpisy majetku - metody účetních odpisů, daňové odpisy. Finanční majetek. Cash Flow - nepřímá metoda.

Část investování je zaměřena na problematiku investic a investičního rozhodování. V rámci přednášek je probrán význam investic pro ekonomiku, struktura technicko-ekonomické studie investičního záměru, problematika investičního rozhodování a metody vyhodnocení efektivnosti investic, investiční a finanční rozhodováním analýza nákladů a přínosů.

Osnova cvičení:

Rozvaha, aktivní a pasivní účty, bilanční princip a účtování, Výsledovka, nákladové a výnosové účty, účetní závěrka, zisk provozní, finanční. Rozdělení zisku. Časové rozlišení nákladů a výnosů. Nedokončená výroba ve stavebnictví. Odpisy majetku - metody účetních odpisů, daňové odpisy. Finanční majetek. Cash Flow - nepřímá metoda. Investiční studie.

Cíle studia:

Znalost účetních principů, investiční rozhodování.

Studijní materiály:

Pelák, J. 2009: Účetnictví v příkladech - repetitorium k základům účetnictví. VŠE

Roubíčková, J. 2009: Finanční účetnictví I - sbírka řešených úloh, VŠE

Walther, L., Skousen, CH. 2008: Basics of Accounting & Information Processing. Bookboon.

FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektu. 1. vyd. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3293-0.

SRPOVÁ J. et al. Podnikatelský plán a strategie. 1. vyd. Praha: Grada. 2011. ISBN 978-80-247-4103-1,

VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. vyd. Praha : Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-71-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4145306.html